Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Roza S. Meliksetyan

Associate Professor | The Chair of French Philology
Education
1982 - 1985 - Post-graduate student, Moscow M.Lomonosov State University, Moscow, USSR
1967 - 1972 - Yerevan State University, Faculty of Philology, Department of Romance and Germanic Languages, French language and literature. Diploma with honour. Yerevan, Armenia

Academic degree
2006 - Diploma of Associate-professor, Yerevan State University
1986 - Diploma of Candidate of science in Philology, Moscow State University, Moscow, USSR

Professional experience
1991 until now - Yerevan State University,Faculty of Romance and Germanic Philology, Romance Philology Department Yerevan, Armenia Associate-professor
1988 - 1991 - Yerevan State University, Faculty of Romance and Germanic Philology, Romance Philology Department, Yerevan, Armenia Teacher, Senior teacher
1987 - 1988 - Yerevan State University, General and Contrastive Linguistic, Yerevan, Armenia Assistant- professor
1986 - 1987 - Yerevan State University, Faculty of Romance and Germanic Philology, Romance Philology Department, Yerevan, Armenia Laboratory assistant
1972 - 1982 - Yerevan State University, Faculty of Romance and Germanic Philology, Romance Philology Department, Yerevan, Armenia Laboratory assistant, Senior Laboratory assistant

Languages
Armenian, Russian, French (fluent), Italian (fair)

Ազգակցության անվանահամակարգի միավորների հուզաարտահայտչական դրսևորումները ժամանակակից ֆրանսերենում
2018 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2018, 1 (24), էջ 115-125
|
Ա. Մուրադյան , Ա. Բարլեզիզյան, Թ. Բլբուլյան , Ս. Գալստյան, Կ. Գրիգորյան, Ս. Խաչատրյան , Ս. Հարությունյան, Մ. Ղազարյան, Ա. Ղարիբյան , Ռ. Մելիքսեթյան , Ա. Մեսրոպյան
Ֆրանս-հայերեն բառարան (40 000 բառ)
2010 | Book
Բառարան, «Փրինթ-Ինֆո» հրատ., Երևան, 2010
Հարցական բառերը հռետորական հարցում ժամանակակից ֆրանսերենում. Գործաբանական վերլուծություն
2009 | Article
Ֆրանկոֆոնիայի շաբաթվա շրջանակներում կազմակերպված «Աշխարհի լեզվական պատկերը» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Լինգվա» հրատ., 2009, էջ 58-62
Հարցի գործաբանական արժեքի դրսևորումները ֆրանսերենում և հայերենում
2008 | Article
Ֆրանսիայում Հայաստանի տարվա միջոցառումների շրջանակներում կազմակերպված «Հայ-ֆրանսիական առնչություններ» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Լինգվա» հրատ., 2008, էջ 121-125
Ֆրանսերենի դասագիրք (Manuel de français)
2005 | Book
Դասագիրք, նախատեսված է բուհերի օտար լեզուների ֆակուլտետների` ֆրանսերենը որպես հիմնական կան երկրորդ մասնագիտական լեզու ուսումնասիրող ուսանողների համար, Երևան, "Ասողիկ" հրատ., 2005
Ֆրանսերենի դասագիրք
2005 | Book
Դասագիրք բուհերի համար, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2005
Ֆրանսերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարանի հավելված № 2
2005 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ Բուհ ընդունվողների համար, Երևան, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն, 2005
Խոսքային ակտի բառային մեկնաբանության սուբյեկտային և ժամանակային գործոնները
2004 | Article
ԵՊՀ Ռոմանական բանասիրության հանդես, N 1, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2004
Խոսքային ակտերի տեսության կիրառության որոշ հարցեր օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայում
2004 | Article
ԵՊՀ Ռոմանական բանասիրության հանդես, N 2, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2004
Հարցման գործաբանական որոշ առանձնահատկություններ ֆրանսերենում
2003 | Article
«Ռոմանական բանասիրության արդի խնդիրներ» գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2003
Իմաստի և կառուցվածքի փոխհարաբերությունը թարգմանության ընթացքում
1990 | Article
«Աստղիկ Գիրք թարգմանչաց 2-3», Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1990