Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Taguhi M. Blbulyan

Lecturer | The Chair of French Philology
Education
1976 - 1981: YSU faculty of Philology, department of Romance- Germanic languages
2000 - 2009: The University of Montpellier-3, PhD
2002 - 2003: PhD at University of Montpellier-3/French government scholarship

Professional experience
1994 - present: Lecturer at the Chair of French philology
2010 - present: Coordinator of interuniversity relations of YSU and University of Montpellier-3
2007 - May-June: Invited lecturer at the university of Montpellier-3
1999 - 2009: Trainings in the University of Montpellier-3
1991 - 1994: State press committee,National Book Chamber–head bibliographer
1984 - 1991: State press committee, National Book Chamber-editor

Foreign languages
French, Russian, Italian

Գեղարվեստական հաղորդակցության առանձնահատկությունները թաքնաբանական բնույթի բանաստեղծական տեքստերում
2021 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, N1, 2021, էջ 3-13
Բանաստեղծական տեքստի սուբյեկտիվ ընկալման նշանագիտական գործոնները
2017 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 113-123
|
Թագուհի Բլբուլյան , Լ.Կարապետյան
Ֆրանսերենի՝ որպես օտար լեզվի բանավոր ուսուցման ժամանակակից մոտեցումները
2016 | Article
Ֆրանսիական բանասիրություն արդի խնդիրները, էջ՝ 21-33, Լուսակն հրատ., Երևան, 2016
«Cours pratique de phonétique française»
2016 | Book
(Ֆրանսերենի հնչյունաբանության գործնական դասընթաց ԲՈՒՀ –ի ուսանողների համար) 186 էջ, Զանգակ հրատ., Երևան 2016
“Իմաստաստեղծման սուբյեկտիվ բնույթը և նշանագիտական բաղադրիչները“
2016 | Thesis
Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության ներքո, գիտաժողովի, Էջ 13, ԵՊՀ, Երևան, 2016
Հեղինակ-ստեղծագործություն-ընթերցող փոխազդեցության և գեղարվեստական տեքստի թարգմանության մի քանի հիմնախնդիրների մասին
2011 | Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011
L. Karapétian , T. Blboulian , M. Ghazarian, D. Ghazarian, A. Kaplanian
Préparons- nous à l’examen oral (méthode à l’entraînement oral)
2010 | Manual
Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2010
Հերմետիկ բնույթի բանաստեղծության թարգմանության հետ առնչվող մի քանի հիմնախնդիրների մասին
2010 | Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես N:8, ԵՊՀ, Երևան
Հեղինակ-ստեղծագործություն-ընթերցող փոխազդեցության և գեղարվեստական տեքստի թարգմանության մի քանի հիմնախնդիրների մասին (1)
2010 | Thesis
Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի, դասավանդման արդիական խնդիրներ, Գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2010
«Entraînons-nous» (Textes réunis pour l’examen oral de français)
2010 | Book
Երևան, Ասողիկ, 2010
Guide de pronociation 5000 termes ( à l’usage des étudiants francophones)
2010 | Book
Երևան, 2010
«Entraînons-nous » (Textes réunis pour l’examen oral de français)
2010 | Book
Coauteurs Erévan, 2010
Արտասանական ուղեցույց, օժանդակ ձեռնարկ ԲՈՒՀ-ի ուսանողների և ֆրանսերեն ուսումնասիրողների համար
2010 | Book
Բառարան, Երևան, 2010
Հեղինակ-ստեղծագործություն-ընթերցող-փոխազդեցության գեղարվեստական տեքստի թարգմանության մի քանի հիմնախնդիրների մասին
2010 | Thesis
Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի, դասավանդման արդիական խնդիրներ, Գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2010
Ա. Մուրադյան , Ա. Բարլեզիզյան, Թ. Բլբուլյան , Ս. Գալստյան, Կ. Գրիգորյան, Ս. Խաչատրյան , Ս. Հարությունյան, Մ. Ղազարյան, Ա. Ղարիբյան , Ռ. Մելիքսեթյան , Ա. Մեսրոպյան
Ֆրանս-հայերեն բառարան (40 000 բառ)
2010 | Book
Բառարան, «Փրինթ-Ինֆո» հրատ., Երևան, 2010
Ֆրանսերենի 10 թեստ դիմորդների համար
2010 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010
Ֆրանսերենի տաս թեստ
2008 | Book
Երևան, Անտարես հրատ. ,2008
Ֆրանսերենի 10 թեստ
2008 | Book
Անտարես հրատ., 2008
La production de sens dans le poème. D’après M. Riffaterre, in Revue de Philologie romane
2007 | Article
ԵՊՀ, Ռոմանական բանասիրության հանդես N:5, Երևան, 2007
Les jubilations verbales de R. Desnos dans ses trois recueils
2006 | Article
ԵՊՀ, Ռոմանական բանասիրության հանդես N:4 , Երևան, 2006
La palette de Robert Desnos. L’opposition oxymorique du blanc et du noir dans ses recueils de poèmes de 1930-1945 in Revue de Philologie romane
2004 | Article
ԵՊՀ, Ռոմանական բանասիրության հանդես N:4 , Երևան, 2004
Սյուրռեալիստական բանաստեղծական արվեստի վերլուծության փորձ
2004 | Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես N:2, Երևան, 2004
Ռ. Դեսնոսի հնչյունային բանաստեղծության մեջ կիրառված արտահայտչամիջոցների վերլուծություն
2002 | Article
Ռոմանական բանասիրության արդիական խնդիրներ, գիտաժողովի նյութերը, ԵՊՀ, Երևան 9-11 հոկտեմբեր 2002