Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Zaven H. Harutyunyan

Head of Chair | The Chair of French Philology
Education
1970 - 1974: Yerevan Pedagogical Institute of Russian and Foreign Languages after V. Bryusov, Speciality: The French Language
1981 - 1986: Moscow State Institute of Foreign Languages after Maurice Thorez, Post-graduate student
Ph.D in Pedagogics (Methods of Teaching French)

Working Activities
2009 - Present: Head of the Chair of French Philology at Yerevan State University
1993 - 2002: Head of the Chair of Romance Philology at Yerevan State University
1986 - 1993: Lecturer of the French Language (3-rd and 4-th Years of Study) at Yerevan State Linguistic University after V. Bryusov
1974 - 1981: Lecturer of the French Language (1-st and 2-nd Years of Study) at Yerevan State Linguistic University after V. Bryusov

Qualification
1979: The University of Grenoble, France – Qualification Course in Teaching French
1994: The University of Montpellier, France
1998: The University of Montpellier, France

Subjects Taught
Lexicology of Modern French
Modern Methods of Foreign Language Teaching
Theory and Methods of Foreign Language Teaching
Theories of Modern Linguistics

Scientific Researches
1986: Defence of the Thesis at Moscow State Institute of Foreign Languages after Maurice Thorez
Theme
L'analyse contrastive des locutions du français et de l'anglais dans l'objectif de l'élèvement de l'efficacité de l'enseignement du français langue seconde (après l'anglais).

Արքետիպային պատկերները ժան ժիոնոյի վիպակում
2020 | Article
Foreign Languages for Special Purposes, 2020, 8 (17), 16-29 էջ
Գունանունների հավելիմաստները ժամանակակից ֆրանսերենում
2018 | Article
Ուս. ձեռնարկ: Ասողիկ, 2018թ․, 134 էջ
Գիտական խոսույթը ուսուցման օբյեկտ
2018 | Book
Ուս. ձեռնարկ, Ասողիկ, 2018թ․, 216 էջ
Զավեն Հարությունյան , Նելլի Այվազյան
Հույզերի Ուսումնասիրության Լեզվաբանական Հայեցակարգը
2018 | Article
Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2018, 2 (25), 81-89 էջ
Զավեն Հարությունյան , Մերի Աբրահամյան
Դարձվածային Միավորների Լեզվամշակութային Արժեքը
2018 | Article
Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2018, 2 (25), 72-80 էջ
Համեմատական կառույցի պատկերավորությունը որպես հեղինակի անհատական ոճի դրսևորման միջոց
2017 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 124-129
Բանաստեղծական տեքստի սուբյեկտիվ ընկալման նշանագիտական գործոնները
2017 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 113-123
|
Средства и механизмы проявления эмоций в вербальной коммуникации
2011 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում:Գիտ. հոդվածների ժղվ. 3-Երևան, 2011
Առկայացման տեսության հիմնախնդիրները լեզվաբանական գիտությունների զարգացման արդի փուլում
2011 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: Գիտ.հոդվածների ժղվ. 3-Երևան,2011
Լռության գործառույթը լեզվական հաղորդակցության մեջ
2011 | Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի, դասավանդման արդիական խնդիրներ/ ԵՊՀ., Երևան, 2011
Les problèmes généraux de l’expression linguistique des émotions
2011 | Article
Գիտ. հոդվածների ժղվ, Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի, դասավանդման արդիական խնդիրներ/ ԵՊՀ., Երևան, 2011
Лингвистические особенности проявления эмоций в языковой коммуникации
2011 | Article
Լեզուն, գրականությունը և արվեստը միջմշակութային համատեքստում, 3-րդ միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2011
Les expressions linguistiques des émotions
2010 | Article
Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի, դասավանդման արդիական խնդիրներ/ ԵՊՀ., Երևան, 2010
A Comparative Analysis of the Function of Declensional Meanings
2008 | Article
ARMENIAN FOLIA ANGLISTIKA International Journal of English Studies 1, pp. 123-138, Yerevan, 2008
Զգայականը և տրամաբանականը լեզվում
2008 | Thesis
Միջազգային կոնֆերանս ԵՊՀ, Երևան, 2008
Հոլովական իմաստները լեզու-խոսք փոխհարաբերությունների համատեքստում
2008 | Book
Երևան, Լինգվա, 2008
Բայական և հոլովական իմաստների փոխհարաբերությունը համադրական և վերլուծական լեզուներում
2008 | Article
Հայ - ֆրանսիական լեզվամշակութային առնչություններ (Ֆրանսիայում Հայաստանի տարվա միջոցառումների շրջանակներում կազմակերպված միջազգային գիտաժողով)Երևան, Լինգվա հրատ., 2008
Հոլովների լեզվափիլիսոփայական վերլուծության շուրջ. ռոմանագերմանական լեզվաբանություն
2006 | Article
Երևանի Վ.Բրյուսովի անվ. պետ. լեզվաբանական համալսարան «Լինգվա» հրատ.,Երևան,2006
Խոսքայնացումը որպես լեզվի կեցության հիմք և նպատակ
2004 | Article
Ռոմանական բանասիրության ամբիոն, N2, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2004
Լեզվի խոսքային մարմնավորումը`լեզվա-փիլիսոփայական վերլուծության առարկա
2004 | Textbook
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում», N5,ԵՊՀ հրատ., Երևան,2004
Գիտություն և արվեստ (ձեռնարկ բուհերի բանասիրական ֆակուլտետների ֆրանսերենի բաժնի ուսանողների համար)
2002 | Textbook
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2002
Գիտական ասույթի բառային որոշ առանձնահատկություններ (ձեռնարկ բուհերի բանասիրական ֆակուլտետների ֆրանսերենի բաժնի ուսանողների համար)
2002 | Article
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2002
Համակարգչի դերը օտար լեզուների դասավանդման գործընթացում
2001 | Article
«Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար»,«Մակմիլան Արմենիա» հրատ.,Երևան, 2001
Ֆրանսերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարանի հավելված/ձեռնարկ ԲՈՒՀ ընդունվողների համար/
2001 | Book
«Լուսակն» հրատ., Երևան, 2001
Ֆրանսերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարանի հավելված
1999 | Book
Հր.` Արտագերս, Երևան 1999
Օտար լեզվի ծրագիր հանրակրթական դպրոցի 3-10 դասարանների համար
1998 | Textbook
Երևան, 1998
Լեզվական երևույթների զուգադրական ուսումնասիրության խնդիրը օտար լեզուների ուսուցման բարձր էտապում
1998 | Article
ԵՊՀ հրատ., «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում»,Երևան,1998
Լեզուների փոխհարաբերության առանձնահատկությունները օտար լեզուների ուսուցման բարձր էտապում
1998 | Article
ԵՊՀ հրատ., «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում»,Երևան,1998
Կայուն բառակապակցությունների զուգադրական վերլուծությունը`որպես երկրորոդ օտար լեզվի դասավանդման պրոցեսի արդյունավետացման միջոց
1992 | Article
ԵՊՀ ժողովածու «Պրագմատիկլեզվաբանություն և օտար լեզվի դասավանդման մեթոդական հարցեր», Երևան,1992
Ոչ դարձվածքային կայուն բառակապակցությունների մեթոդական տիպաբանությունը`որպես ուսումնական պրոցեսի արդյունավետության բարձրացման կարևորագույն միջոց
1986 | Article
Հայկ. ՍՍՀ Լուսավորության Մինիստրության «Սովետական մանկավարժ» ամսագիր, N9, Երևան,1986
Փոխհարաբերվող լեզուների համանդրական վերլուծությունը`որպես երկրորդ օտար լեզվի դասավանդման արդյունավետացման միջոց
1985 | Article
Վ.Բրյուսովի անվ.օտար լեզուների ինստիտուտի գիտական աշխատանքների ժողովածու
Երկլեզվության մի քանի տեսական հարցեր օտար լեզուների դասավանդման պրոցեսում
1982 | Article
Հայկ. ՍՍՀ-ի գիտամեթոդական խորհրդի գիտական աշխատանքների ժողովածու, Երևան,1982
Երկլեզվության մի քանի տեսական հարցեր օտար լեզուների դասավանդման պրոցեսում
1982 | Article
Հայկ. ՍՍՀ-ի գիտամեթոդական խորհրդի գիտական աշխատանքների ժողովածու, Երևան,1982
Բառերի համադրության սկզբունքները երկլեզվության և եռալեզվության պայմաններում
1979 | Thesis
Օտար լեզուների դասավանդման Հանրապետական գիտամեթոդական կոնֆերանս, 1979