Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
In 1933 - 1934 academic year the Geological - Geographical Faculty has been formed in YSU. :
>
Հակասելավային միջոցառումների մշակման հարցերը Վայք-Զանգեզուր տարածաշրջանի համար
1997 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 83-88
|
Լեռնային երկրների գետերի ջրի օրական միջին ջերմաստիճանի որոշման մասին (ՀՀ օրինակով)
1997 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 100-101
|
Рельеф Армении и возможности его использования для ветроэнергетики (Հայաստանի ռելիեֆը և հողմաէներգետիկայի համար դրա օգտագործման հնարավորությունները)
1996 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 84-89 (ռուսերեն)
|
Սևանա լճի ավազանի լանդշաֆտների հետազոտման մեթոդիկա
1996 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 90-93
|
К тектонике Ехегнадзорского синклинория (М. Кавказ) (Եղեգնաձորի սինկլինորիումի տեկտոնիկայի մասին (Փ. Կովկաս))
1996 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #1, էջ 85-90 (ռուսերեն)
|
Палеогидрогеологическое районирование территории водосборного бассейна оз. Севан (Սևանա լճի ավազանի ջրհավաք տարածքի պալեոջրաերկրաբանական շրջանացում)
1996 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #1, էջ 91-94 (ռուսերեն)
|
Վայք-Զանգեզուր սելավների դասակարգումը
1996 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #1, էջ 95-100
|
ՀՀ գետերի նվազագույն հոսքի կախումը ջրհավաք ավազանի բարձրությունից
1996 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #1, էջ 101-104
|
M. A. Grigoryan , A. S. Sardaryan , F. A. Assatrian, A. R. Soukiassian, V. P. Vardanyan , G. G. Ilikchian
Результаты изучения апериодических вариаций силы тяжести в Армавирском районе (Արմավիրի շրջանում ծանրության ուժի ապերիոդիկ վարիացիաների ուսումնասիրության արդյունքները)
1996 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #1, էջ 107-109(ռուսերեն)
|
Ավագյան Ա. , Իսկանդարյան Մ.
Աշխարհի ռեգիոնալ աշխարհագրություն (դասագիրք) 8-րդ դասարանի
1996 | Book
Դասագիրք, Երևան, 1996, 231 էջ
 
Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of Geological Sciences,
Associate Professor Marat Grigoryan

Dean's Office:
(+374 60) 71-04-31 (inner line 34-31, 38-75),
geo@ysu.am