Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
In 1933 - 1934 academic year the Geological - Geographical Faculty has been formed in YSU. :
>
Էկոլոգիական էթիկայի գործոնները
1997 | Article
«Կայուն հասարակական զարգացումը և Հայաստանը» Առաջին ազգային կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 1997, էջ 3
Կայուն հասարակական զարգացման հայեցակարգի արտացոլումը հանրակրթական դպրոցի աշխարհա գրության դասընթացներում
1997
Հոդված
Կայուն հաս. զարգացումը և Հայաստանը: Առաջին ազգ. Կոնֆ. նյութեր, Երևան, 1997, էջ 248-250
The Reflection of Sustainable Human Development Concept in Geographical courses of School of General Education
1997 | Article
Sustainable human Development and Armenia, Yerevan, 1997, p. 36
Գ. Հովհաննիսյան , Տ.Գասպարյան
Աշխարհագրական կրթություն. (բովանդակային ուրվագծեր)
1997 | Article
«Դպիր», Եր., 1997, N 1-2, էջ 58-59
Գ. Հովհաննիսյան , Վ.Պողոսյան, Ս.Եղիազարյան
Բնություն 4
1997 | Book
Փորձարկվող դասագիրք, Երևան, «Լույս», 1997, 124 էջ
R. V. Hakopian, H. P. Gujumjyan
О вязкости базальтов (Բազալտների մածուցիկության մասին)
1997 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 71-75 (ռուսերեն)
|
Стратиграфия неогена Севано-Ширакского синклинория (Սևան-Շիրակի սինկլինորիումի նեոգենի շերտագրությունը)
1997 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 76-82 (ռուսերեն)
|
Հակասելավային միջոցառումների մշակման հարցերը Վայք-Զանգեզուր տարածաշրջանի համար
1997 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 83-88
|
Լեռնային երկրների գետերի ջրի օրական միջին ջերմաստիճանի որոշման մասին (ՀՀ օրինակով)
1997 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 100-101
|
Рельеф Армении и возможности его использования для ветроэнергетики (Հայաստանի ռելիեֆը և հողմաէներգետիկայի համար դրա օգտագործման հնարավորությունները)
1996 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 84-89 (ռուսերեն)
|
 
Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of Geological Sciences,
Associate Professor Marat Grigoryan

Dean's Office:
(+374 60) 71-04-31 (inner line 34-31, 38-75),
geo@ysu.am