Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
In 1933 - 1934 academic year the Geological - Geographical Faculty has been formed in YSU. :
>
Особенности формирования, динамики, разгрузки и водоотбора подземных вод на высоких отметках (на примере бассейна оз. Севан) (Ստորերկրյա ջրերի ձևավորման, դինամիկայի, բեռնաթափման և ջրառի առանձնահատկությունները բարձր նիշերում (Սևանա լճի ավազանի օրինակով))
2019 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 10-15 (Ռուսերեն)
|
V. A. Potosyan
ՀՀ սահմանամերձ տարածքներում գյուղերի մարդաքանակի և գյուղական տարաբնակեցման տարածքային կառուցվածքի մի քանի հարցեր
2018 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 197-205
|
A. A. Hakobyan
Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ճնշումային ջրերի որակական և քանակական փոփոխությունների գնահատումը
2018 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 174-178
|
Տուրօպերատորական և տուրգործակալական գործունեության տեխնոլոգիաները և կազմակերպումը
2018 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2018թ․, 56 էջ
Современное экологическое состояние Араратского артезианского бассейна и задачи его охраны
2018 | Article
Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли. 2018, стр. 346-353
|
Հարությունյան Ն. Ա.
Լանդշաֆտային պլանավորումը որպես հասարակության տարածքային կազմակերպման արդյունավետ գործիք
2018 | Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 21-26
|
ՀՀ հողերի դեգրադացիայի վրա անտառահատումների և անտառային հրդեհների ազդեցության գնահատումը (Լոռու մարզի օրինակով)
2018 | Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 101-104
|
Ավագյան Ա. Ռ. , Հայրապետյան Հ. Լ.
Սերվիսագիտության և աշխարհագրության տեսամեթոդական փոխառնչությունները
2018 | Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 375-380
Արագածոտնի մարզի ագրոտուրիզմի զարգացման հնարավորությունները և հեռանկարները
2018 | Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018, էջ 345-349
|
Варданян Р. Р., Суварян С. Р.
Роль социальных коммуникаций в современном обществе
2018 | Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018, էջ 317-321
|