Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
In 1933 - 1934 academic year the Geological - Geographical Faculty has been formed in YSU. :
>
Использование моделей рудных полей с медно-порфировым оруденением для оценки их перспектив (Պղինձ-պորֆիրային հանքայնացմամբ հանքային դաշտերի մոդելների կիրառումը նրանց հեռանկարների գնահատման համար)
2016 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #2, էջ 3-13 (ռուսերեն)
|
Սևան-Հագարուի օֆիոլիտային գոտու Ջիլ-Քարախաչի հիպերբազիտային զանգվածի երկրաբանական կառուցվածքի և պետրոգրաֆիական կազմի առանձնահատկությունները
2016 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #2, էջ 3-13
|
Результаты гидрогеофизических исследований подземного стока бассейна р. Селавмастара Арагацского массива (Արագածի զանգվածի Սելավմաստարա գետի ավազանի ստորերկրյա հոսքերի ջրաերկրաֆիզիկական ուսումնասիրությունների արդյունքները)
2016 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #2, էջ 21-24 (ռուսերեն)
|
S. R. Davtyan
Ստորգետնյա տարածությունների ցուցակի կազմումը, որպես ստորգետնյա տարածությունների կադաստրի վարման փուլ
2016 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, էջ 65-70
|
Արարատյան բնատնտեսական շրջանի գյուղական տարածքների աշխարհագրական վերլուծությունը
2016 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, էջ 59-65
|
Առատ տեղումներով օրերի տարեկան թվի տարածական բաշխման և փոփոխության դինամիկայի օրինաչափությունները Շիրակի մարզում
2016 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, էջ 50-57
|
Селевые явления на Армянском нагорье (Սելավային երևույթները Հայկական լեռնաշխարհում)
2016 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, (ռուսերեն) էջ 43-49
|
R. A. Karamyan
Քրոմիտային հանքակուտակումների որոնման երկրաբանաերկրաֆիզիկական մոդելների համեմատական վերլուծություն
2016 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, էջ 39-42
|
Оценка ресурсов подземных вод на основе результатов геофизических и гидрогеологических исследований (на примере Сюникского нагорья) (Ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների գնահատումն երկրաֆիզիկական և ջրաերկրաբանական հետազոտությունների հիման վրա (Սյունիքի բարձրավանդակի օրինակով))
2016 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, (ռուսերեն) էջ 31-37
|
Ամրության և առաձգականության պարամետրերի կախվածու¬թյունն ապարների խոնավության աստիճանից
2016 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, էջ 24-30
|