Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
In 1933 - 1934 academic year the Geological - Geographical Faculty has been formed in YSU. :
>
Arsen T. Grigoryan

Head of Chair | Chair of Physical Geography
Education (University, Year)
High (Yerevan state university, 1980)

Specialization
Geography

Position (Current)
Docent of phisical geography and hydrology department of YSU, deputy dean of geography and geology faculty

Scientific Degree (Year, Place)
Candidate of geographic science (1999,Yerevan)

Scientific Title (Year, Place)
Docent (2004, Yerevan)

Experience (Year, Organization, Position)
1980 - 1983 YSU, senior laboratory assistan
1983 - 1986 YSU, post-graduate course
1986 - 1987 YSU, Geomorphology and cartography department, senior laboratory assistant
1987 - 1990 YSU, assistant of phisical geography department
1991 - 2000 YSU, lecturer of phisical geography department
since 2000 - docent of phisical geography and hydrometeorology department of YSU

Research Interests
Phisical geography, nature use and nature protection, hydrology, agrometeorology

Theme of Dissertation
PhD - termal regime of rivers of Armenia, Yerevan, 1999

Teaching activity (courses delivered, course Title, Section)
General Earth Science - Service,Geography,Hydrometeoro - logy,Modern problems of geography - magistracy phisical geography, magistracy nature use and nature protection, magistracy Hydrometeorology Physical geography of continents and oceans - Geography

Research Themes, Academic Grants, Awards, Certificates of Honour
Research themes
1997 - 2002 Water resources and hydroenergetic potential determination of unexplored small rivers of Armenia (executor,theme instructor T.Vardanyan)
Diplomas
2009 - diploma of the head of YSU

Membership: a) Scientific and other Councils, b) Organizations (Year, Name of Organization, Status)
Since 1996 - a member of council of geography and geology faculty of YSU
Since 2006 - a member of professional council of geography and geology faculty of YSU
Since 1997 - (Haik) civil society organization’s secretary
Since 1987 - a member of Geographical society
Since 2003 - (International research centre of water,climatic,recreative resources), vice-chairman of civil society organization

arsengrigoryan@ysu.am
(+374 10) 55-06-61

S. Z. Kroyan, A. T. Grigoryan
ՀՀ հյուսիսարևելյան շրջանների անտառային հողերի (Cambisols) ֆիզիկաքիմիական հատկությունների անթրոպոգեն փոփոխությունները
2021 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 113-119
|
Աշխարհագրական կրթության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2018 | Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 13-17
|
Ա․ Թ․ Գրիգորյան , Ս․ Ս․ Վարդանյան
Բնության սեզոնային ռիթմերի և գյուղատնտեսական աշխատանքների ներդաշնակեցման հիմնահարցը
2017 | Article
ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017, 293-298 էջ
|
Высотно-поясные закономерности биоклиматических ритмов в Армении и их агроэкологическая оценка
2017 | Article
Украинский гидрометеорологический журнал. 2017, 20, стр. 79-84
|
Spatiotemporal Variability of Drought Events and Their Effect on Winter Wheat Crops in the Republic of Armenia
2017 | Article
Russian Meteorology and Hydrology. 2017, Vol. 42, No. 12, 812-816 pp.
|
Գյուղատնտեսության էկոլոգացման խնդիրները հասարակության կայուն զարգացման համատեքստում
2015 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #3, էջ 38-41
|
Կենսակլիմայական ներուժի գնահատումը և օգտագործումը որպես գյուղատնտեսական զարգացման կարևոր գործոն
2015 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2015թ․, 3-4, 120-122 էջ, Հայաստան
Հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվության կանխատեսումը ԼՂՀ-ում ագրոկլիմայական ցուցանիշներով
2015 | Article
Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, 2015թ․, 1, 104-109 էջ
|
О некоторых проблемах экологизации природопользования
2015 | Article
XII международная конференция «Новые идеи в науках о земле», Россия, 2015, 214-216 стр.
|
Բնառեսուրսային ներուժի արդյունավետ օգտագործումն` որպես գյուղատնտեսության էկոլոգացման անհրաժեշտ գործոն (ՀՀ օրինակով)
2015 | Book
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #1, էջ 43-47
|
Գյուղատնտեսության էկոլոգացման հիմնադրույթները
2014 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 47-53
|
Անթրոպոգեն ազդեցությունը ԼՂՀ գետերի հոսքի ռեժիմի վրա
2014 | Article
Ջրաբանության, օդերևութաբանության և կլիմայագիտության արդի հիմնախնդիրները Հայաստանում: Ջրի և օդերևութաբանի համաշխարհային օրվան նվիրված գիտական սեմինարի նյութեր, Երևան, «Լուսաբաց» հրատ., 2014թ., էջ 61-64
Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երկրորդ
2014 | Book
Երևան, 2014, «Զանգակ - 97», 368 էջ
Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երրորդ
2014 | Book
Երևան, 2014, «Զանգակ - 97», 208 էջ
Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության գետահովիտների կառուցվածքի առանձնահատկությունները
2013 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Երևան, 2013թ, N3-4, էջ 159-162
Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք առաջին
2013 | Book
Երևան, 2013, «Զանգակ - 97», 416 էջ
Աշխարհագրություն: 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երկրորդ
2013 | Book
Երևան, 2013, «Զանգակ - 97», 416 էջ
Աշխարհագրություն: 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք առաջին
2012 | Book
Երևան, 2012, «Զանգակ - 97», 464 էջ
Աշխարհագրություն - 11
2010 | Book
Դպրոցական դասագիրք, «Զանգակ» հրատարակչություն 2010, 176 էջ
Աշխարհագրություն - 10
2010 | Book
Դպրոցական դասագիրք,.«Զանգակ» հրատարակչություն, 2010, 224 էջ
Բնօգտագործման էկոլոգացման մշակույթը որպես կայուն զարգացման նախադրյալ
2010 | Article
Գիտական հոդվածներ բնագիտական, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետ. մանկավարժական ինստիտուտ, Վանաձոր, 2010 66-73
Սիմոնյան Լ., Գրիգորյան Ա.
Աշնանացան ցորենի բերքատվությունը պայմանավորող ագրոօդերևութաբանական տարրերի վելուծությունը
2010 | Article
Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը / Լ.Հ. Վալեսյանի ծննդյան 80 և գիտամանկավարժական գործունեության 55-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերը/, Երևան 2010, 230-235
Աշխարհագրություն (10-րդ դասարան, դասագիրք)
2010 | Book
Երևան, 2010, «Զանգակ» հրատարակչություն, 224 էջ
Աշխարհագրություն (11-րդ դասարան, դասագիրք)
2010 | Book
Երևան, 2010, «Զանգակ» հրատարակչություն, 176 էջ
Աշնանացան ցորենի ցանքի ժամկետների օպտիմալացման հարցերը ՀՀ վերընթաց գոտիներում
2010 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #1, էջ 40-45
|
Մ. Մանասյան , Ա. Գրիգորյան , Լ. Ասլանյան, Ա. Խաչատրյան, Ա. Սմբատյան, Ս. Սարգսյան
Աշխարհագրություն: Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց
2009 | Book
Երևան - 2009, 70 էջ
Մ. Մանասյան , Ա. Գրիգորյան , Ա. Խաչատրյան, Ա. Սմբատյան, Լ. Ասլանյան, Ս. Սարգսյան
Աշխարհագրություն: Պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց
2008 | Book
Երևան - 2008, 67 էջ
Ա.Թ. Գրիգորյան , Ռ. Ս. Մկրտչյան
Բուսաբուծական ապրանքների շուկայական մրցունակության ապահովման կլիմայական գործոնը
2008 | Article
Ագրոգիտություն, 5-6, Մայիս-Հունիս, 2008, էջ 264-268
Ա. Հովսեփյան , Ա. Գրիգորյան
Աշխարհագրություն - 6
2007 | Book
Ուսուցչի ձեռնարկ,.«Աստղիկ գրատուն», 2007, 94 էջ
Աշխարհագրություն - 6
2007 | Book
Դպրոցական դասագիրք, «Աստղիկ գրատուն» 2007, 162 էջ
Ա. Գրիգորյան , Վ. Պողոսյան, Տ. Թանգամյան, Ս. Գալոյան, Կ. Ավետիսյան
Բնագիտություն - 5
2007 | Book
Դպրոցական դասագիրք, «Էդիտ պրինտ» հրատ. 2007, 161 էջ
Ա. Գրիգորյան , Վ. Պողոսյան, Տ. Թանգամյան, Ս. Գալոյան, Կ. Ավետիսյան
Բնագիտություն 5 - 6
2007 | Book
Ուսուցչի ձեռնարկ, «Էդիտ պրինտ» հրատ. 2007, 96 էջ
Հ. Հարությունյան, Ա. Գրիգորյան
Լոռու մարզի մթնոլորտային խոնավացման առանձնահատկությունները և էկոլոգիական խնդիրները
2007 | Article
«Լոռու մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման և բնօգտագործման արդի խնդիրները և հեռանկարները», Գիտագործնական կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու, Վանաձոր, 2007, էջ 76-79
Լոռու մարզ, բնությունը, բնակչությունը, տնտեսությունը
2003 | Book
ԵՊՀ հրատ. 2003, 13 մամուլ, 208 էջ
ՀՀ գետերի ջրի միջին տարեկան ջերմաստիճանի կախումը հուլիսյան միջին ջերմաստիճանից
2002 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #3, էջ 130-134
|
ՀՀ գետերի ջրի ջերմաստիճանի կախումը օդի ջերմաստիճանից
2002 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #2, էջ 135-139
|
Սյունիքի մարզ, բնությունը, բնակչությունը, տնտեսությունը
2002 | Book
Նահապետ, 2002, 155 էջ (9 մամուլ)
Շիրակի մարզ, բնությունը, բնակչությունը, տնտեսությունը
2002 | Book
Նահապետ, 2002, 132 էջ (9 մամուլ)
Շիրակի մարզ (Բնությունը, բնակչությունը,տնտեսությունը)
2002 | Book
Մենագրություն, «Նահապետ», Երևան 2002, 130 էջ
ՀՀ գետերի ջրի ջերմաստիճանի կախումը ջրհավաք ավազանի բարձրությունից
1999 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #1, էջ 108-114
|
Լեռնային երկրների գետերի ջրի ջերմաստիճանի դիտարկումների ժամկետների և հաճախականության մասին (ՀՀ օրինակով)
1998 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 93-96
|
Լեռնային երկրների գետերի ջրի օրական միջին ջերմաստիճանի որոշման մասին (ՀՀ օրինակով)
1997 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 100-101
|
Влияние Еревана на формирование территориальной структуры расселения и производства Республики Армения (Երևանի ազդեցությունը Հայաստանի արտադրության և տարաբնակեցման տարածքային կառուցվածքի ձևավորման վրա)
1991 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 129-136 (ռուսերեն)
|
Ջրամբարների ազդեցությունը Հայկական ԽՍՀ գետերի ջերմային ռեժիմի վրա
1989 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 126-131
|
Որոտան գետի ջերմային ոեժիմր և նրա անթրոպոգեն փոփոխությունները
1987 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #2, էջ 160-169
|