Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
In 1933 - 1934 academic year the Geological - Geographical Faculty has been formed in YSU. :
>
Gurgen Zh. Hovhannisyan

Associate Professor | Chair of Social-economic Geography
Education (since Higher Educational Institution)
1979-1983:Department of Historic-Geography of Armenian State Pedagogical Institution after Kh. Abovyan, chair of Geography (diploma with honor)
1987-1991: PhD student of Armenian State Pedagogical Institution after Kh. Abovyan (tuition by correspondence)

Scientific degree
2006-Candidate of Geographical Sciences, Associate professor

Work experience
1989 - 1998: Junior scientific worker, scientific worker then Scientific secretary of Scientific Institution of Ministry of Education and Science of republic of Armenia
1998 - 1999: Leading Specialist in Personnel Department of Ministry of Education and Science
1994 - till today: Lecturer in Yerevan State University
2006 - till today: Chairman of Bachelor Department of Methodological Department of Yerevan State University
2008 - 2011: Secretary of Professional Scientific Council of Department of Geography and Geology

Delivered lectures
Methods of teaching of Geography, Geography of Arabic countries, Methods and methodology of researching

Framework of scientific interests
Methods and methodology of teaching of Geography

Languages
Armenian (native), Russian (flunet), English (good)

География туризма
2016 | Book
Ростов-на-Дону, 2016, 224 стр.
From the history of school geography contents development in the schools of Armenia
2014 | Article
IGU Regional Conference, Krakow, Poland, Book of Abstracts, IGU 2014 -1363
Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երկրորդ
2014 | Book
Երևան, 2014, «Զանգակ - 97», 368 էջ
Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երրորդ
2014 | Book
Երևան, 2014, «Զանգակ - 97», 208 էջ
Աշխարհագրություն 8 (8-րդ դասարանի դասագիրք)
2014 | Book
Երևան, 2014, «Մանմար», 298 էջ
Հ. Հովհաննիսյան , Ն. Գալստյան, Մ. Սողոմոնյան, Մ. Մալխասյան
Գիտական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները
2014 | Book
Մեթոդական ցուցումները, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 72 էջ
Ջրաօդերևութաբանական կրթությունը ԵՊՀ կրթական բարեփոխումների համատեքստում
2014 | Article
Ջրաբանության,օդերևութաբանության և կլիմայագիտության արդի հիմնախնդիրները Հայաստանում, Երևան, «Լուսաբաց», 2014, էջ 107-109
Մանասյան Մ. , Մարգարյան Ռ., Հովսեփյան Ա., Հովհաննիսյան Գ.
Աշխարհագրություն (9-րդ դասարան. դասագիրք)
2014 | Book
Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն, 2014թ., 240 էջ
Մանասյան Մ. , Մարգարյան Ռ., Հովսեփյան Ա ., Հովհաննիսյան Գ.
Աշխարհագրություն (8-րդ դասարան. դասագիրք)
2014 | Book
Երևան, «Մանմար» հրատարակչություն, 2014թ., 224 էջ
Աշխարհագրություն: 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք առաջին
2013 | Book
Երևան, 2013, «Զանգակ - 97», 416 էջ
Աշխարհագրություն – դպրոցական օլիմպիադաներ
2013 | Book
Երևան, 2013, «Զանգակ - 97», 448 էջ
Աշխարհագրություն 7-8 (ուսուցչի ձեռնարկ)
2013 | Book
Երևան, 2013, «Մանմար», 88 էջ
Աշխարհագրություն -7 (7-րդ դասարանի դասագիրք)
2013 | Book
Երևան, 2013, «Մանմար», 176 էջ
Աշխարհագրություն: 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք երկրորդ
2013 | Book
Երևան, 2013, «Զանգակ - 97», 416 էջ
Աշխարհագրություն: 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան, Գիրք առաջին
2012 | Book
Երևան, 2012, «Զանգակ - 97», 464 էջ
Հովհաննիսյան Գուրգեն , Մարիամ Ղուկասյան
Աշխարհագրություն. Թեստային առաջադրանքների ժողովածու, մաս 3
2011 | Book
Երևան, «Զանգակ -97», 2011 160 էջ
Աշխարհագրություն - 10
2010 | Book
Դպրոցական դասագիրք,.«Զանգակ» հրատարակչություն, 2010, 224 էջ
Գ. Հովհաննիսյան , Մ. Ղուկասյան
Աշխարհագրություն. Թեստային առաջադրանքների ժողովածու, մաս 2
2010 | Article
Երևան, «Զանգակ-97», 2010, 164 էջ
Գ. Հովհաննիսյան , Ա. Հովսեփյան, Խ. Սարգսյան
Աշխարհագրություն: Մեթոդական ձեռնարկ ուսուցիչների համար: 10-12-րդ դասարաններ
2010 | Book
Դասագիրք, Երևան, «Զանգակ-97», 2010, 96 էջ
Geographical Education in Armenia
2010 | Article
Abstracts of the International Geographical Union Regionall Conferanc, Bridging Diversity in a Globalizing World, CD-Rom, Tel Aviv, Israel, 2010, 1p.
Աշխարհագրություն (10-րդ դասարան, դասագիրք)
2010 | Book
Երևան, 2010, «Զանգակ» հրատարակչություն, 224 էջ
Աշխարհագրությունը և նոր մարտահրավերները
2009 | Article
«Բնագետ» 2009 թ., N 5, էջ 3
Արաբական երկրների աշխարհագրություն Բուհական ուսումնական ձեռնարկ (2-րդ լրամշակված հրատ.)
2009 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2009, 176 էջ
Արաբական երկրների աշխարհագրություն (Արաբական արևելքի երկրներ) (երկրորդ, լրամշակված հրատ.)
2009 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Բուհական ուս. ձեռն. Երևան, ԵՊՀ հրատ. 2009, 178 էջ
Գ. Հովհաննիսյան , Ա. Հովսեփյան, Ն. Տողանյան
Ես և շրջակա աշխարհը: Հանր. դպրոցի 4-րդ դասարանի դասագիրք
2009 | Book
Դասագիրք, Երևան, «Մակմիլան-Արմենիա», 2009, 176 էջ
Գ. Հովհաննիսյան , Մ. Ղուկասյան
Աշխարհագրություն. Թեստային առաջադրանքների ժողովածու, մաս
2009 | Book
Երևան, «Զանգակ-97», 2009, 112 էջ
Հոգևոր հոգեբանական գործոնների դերը բնական (ֆիզիկական) աշխարհագրության ուսուցման գործում
2009 | Article
«Բնագետ», 2009 թ., N 4, 4 էջ
Գ. Հովհաննիսյան , Մ. Ղուկասյան
Աշխարհագրության թեստը որպես սովորողների գիտելիքները ստուգելու(գնահատելու) միջոց
2009 | Book
«Բնագետ», հատուկ թող., Համահայկ. 2-րդ գիտաժող. նյութեր, 2009, էջ 122-123
Գ. Հովհաննիսյան , Ա. Հովսեփյան, Ն. Տողանյան
Ես և շրջակա աշխարհը: Հանր. դպրոցի 3-րդ դասարանի դասագիրք
2008 | Book
Դասագիրք, Երևան, «Մակմիլան-Արմենիա», 2008, 144 էջ
Խնդիրներն և վարժություններն աշխարհագրության դպրոցական օլիմպիադաներում
2007 | Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 2007, N 3-4, էջ 60-63
Գ. Հովհաննիսյան , Ն. Տողանյան, Լ.Մարտիրոսյան
Ես և շրջակա աշխարհը 2-4
2007 | Book
Ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան, «Մակմիլան-Արմենիա», 2007, 80 էջ
Գ. Հովհաննիսյան , Ա. Հովսեփյան, Ն. Տողանյան
Ես և շրջակա աշխարհը: Հանր. դպրոցի 2-րդ դասարանի դասագիրք
2007 | Book
Դասագիրք, Երևան, «Մակմիլան-Արմենիա», 2007, 144 էջ
Գ. Հովհաննիսյան , Մ.Իսկանդարյան
Աշխարհագրություն 6
2007 | Book
Ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան, «Լույս», 2007, 60 էջ
Գ. Հովհաննիսյան , Ա. Հովսեփյան
Աշխարհագրություն 7-8
2007 | Book
Ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան, «Մակմիլան-Արմենիա», 2007, 88 էջ
Դպրոցական աշխարհագրական կրթության անցած ուղին և արդի հիմնախնդիրները
2006 | Article
«Աշխարհ.գիտ.Հայաստանում. Ներկան և ապագան», ԵՊՀ, 2006, էջ 459-467
ՀՀ դպրոցական աշխարհագրության արդի բովանդակության վերլուծության փորձ
2006 | Article
«Աշխարհ.գիտ. Հայաս տանում. Ներկան և ապագան», ԵՊՀ, 2006, էջ 485-496
Գ. Հովհաննիսյան , Ա. Հովսեփյան, Ա. Գրիգորյան
«Աշխարհագրություն» և «Հայաստանի աշխարհագրություն» առարկաների չափորոշիչներ և ծրագրեր
2006 | Book
Երևան, «Աստղիկ գրատուն», 2006, 56 էջ
Գ. Հովհաննիսյան , Ա. Հովսեփյան, Ա. Գրիգորյան
Տարրական դպրոցի «Ես և շրջակա աշխարհը» առարկայի չափորոշիչներ և ծրագրեր (2-4-րդ դաս.)
2006 | Book
Երևան, «Աստղիկ գրատուն», 2006,2008, 40 էջ
Գ. Հովհաննիսյան , Ա. Հովսեփյան, Ա. Գրիգորյան
«Բնություն» առարկայի չափորոշիչներ և ծրագրեր
2006 | Book
Երևան, «Աստղիկ գրատուն», 2006, 2008, 35 էջ
Դպրոցական աշխարհագրության արդի բովանդակությունը և դրա հետագա կատարելագործման հիմնախնդիրները
2005 | Book
«Մանկավարժություն», 2005, N 2-3, էջ 41-52
Գ. Հովհաննիսյան , Լ.Վալեսյան, Վ.Պողոսյան
Հանրակրթական դպրոցի «Աշխարհագրություն» առարկայի պետական կրթական չափորոշիչ (նախագիծ)
2004 | Book
Երևան, 2004, 70 էջ
Խնդիրների և վարժությունների դերը աշխարհագրության դասերին
2004 | Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 2004, N 5-6, էջ 56-63
Դպրոցականների օլիմպիադաներն աշխարհագրությունից
2003 | Article
«Գիտելիք», N 11, 2003, էջ 51-54
Շիրակի մարզի սովորողների բնապահպանական կրթության առանձնահատկությունները
2002 | Book
«Շիրակի մարզի բն. ռես. օգտ. և բնապահ. հիմն.», Երևան, 2002, էջ 159-161
Արաբական երկրների աշխարհագրություն
2001 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, «Զանգակ-97» Երևան 2001, 175 էջ
Արաբական երկրների աշխարհագրություն (Արաբական արևելքի երկրներ)
2001 | Book
Բուհական ուս. ձեռնարկ, Երևան, «Զանգակ-97», 2001, 175 էջ
Գ. Հովհաննիսյան , Վ.Պողոսյան, Ս.Եղիազարյան
Բնություն 4. «Մենք և շրջակա բնությունը»
2000 | Book
Դասագիրք, Հանրակրթ. դպ.4-րդ դաս. դասագիրք, Եր., «Լույս», 2000, 152 էջ
Գ. Հովհաննիսյան , Վ.Պողոսյան, Մ.Իսկանդարյան
Աշխարհագրություն 5-6
2000 | Book
Ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան, «Լույս», 2000, 80 էջ
Աշխարհագրություն 99
1999 | Book
Հարցարան, Բուհական ընդունելության քննության հարցարան,Երևան, «Զանգակ-97», 1999, 91 էջ
Գ. Հովհաննիսյան , Վ.Պողոսյան, Հ.Գաբրիելյան
Աշխարհագրություն. 4-8. Հանրակրթական դպրոցի ծրագիր
1999 | Book
Երևան, 1999, 23 էջ
Հայաստանի աշխարհագրություն
1999 | Book
Ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան, «Լույս», 1999, 64 էջ
Կայուն հասարակական զարգացման հայեցակարգի արտացոլումը հանրակրթական դպրոցի աշխարհա գրության դասընթացներում
1997
Հոդված
Կայուն հաս. զարգացումը և Հայաստանը: Առաջին ազգ. Կոնֆ. նյութեր, Երևան, 1997, էջ 248-250
Գ. Հովհաննիսյան , Վ.Պողոսյան, Ս.Եղիազարյան
Բնություն 4
1997 | Book
Փորձարկվող դասագիրք, Երևան, «Լույս», 1997, 124 էջ
The Reflection of Sustainable Human Development Concept in Geographical courses of School of General Education
1997 | Article
Sustainable human Development and Armenia, Yerevan, 1997, p. 36
Գ. Հովհաննիսյան , Տ.Գասպարյան
Աշխարհագրական կրթություն. (բովանդակային ուրվագծեր)
1997 | Article
«Դպիր», Եր., 1997, N 1-2, էջ 58-59
Գ. Հովհաննիսյան , Լ.Վալեսյան
Հանրակրթական դպրոցի «Աշխարհագրություն» առարկայի հայեցակարգ (բարեփոխված)
1996 | Book
Աշխարհագրություն, Հայաստանի աշխարհ. 4-10-րդ դաս. ծրագրեր, Երևան, 1996, էջ 34-40
Գ. Հովհաննիսյան , Տ.Գասպարյան, Լ.Վալեսյան
Աշխարհագրություն, Հայաստանի աշխարհագրություն. 4-10-րդ դաս. ծրագրեր
1996 | Book
Երևան, 1996, 40 էջ
Գ. Հովհաննիսյան , Լ.Վալեսյան, Խ.Նազարյան
Աշխարհագրության ծրագիր. 4-8-րդ դասարաններ
1992 | Book
Երևան, 1992, 118 էջ
Գ. Հովհաննիսյան , Լ.Վալեսյան
Հայեցակարգ Հանրակրթական դպրոցի «Աշխարհագրություն» առարկայի
1992 | Book
Աշխարհ. ծրագիր. 4-8-րդ դաս., Եր. 1992, էջ 112-118