Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
In 1933 - 1934 academic year the Geological - Geographical Faculty has been formed in YSU. :
>
Henrik A. Babayan

Associate Professor | Chair of Cartography and Geomorphology
Education
2009: Member of the Russian Academy of Natural Sciences, Academician
1989: Associate Professor
1983: Geodesy, air-photography and cartography institute of Moscow, diploma of the candidate of Technical Sciences
1957 - 1962: Geodesy, air-photography and cartography institute of Moscow, Post-graduate course
1957 - 1962: Yerevan polytechnic institute, Faculty of construction

Professional experience
1987: Yerevan State University, Faculty of Geography, department of “Cartography and geomorphology”, lecturer

Scale of professional interests
1987: State Prize Laureate of the RA in the sphere of science and technics

Languages
Russian (excellent)

Գետերի ջրերի հողամեկուսացումը և տեխնոլոգիական զարգացմանն ուղղված մոտեցումը
2017 | Article
ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսական զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017, էջ 298-301
Սելավախպաշտպան կառուցվածք
2016 | Patent
Հիդրոտեխնիկայի բնագավառ: 2016, AM20160050
Բաբայան Հ.Ա. , Մանուկյան Ն.Վ.
Քարտեզների գեոդեզիական հիմք
2012 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
Հեղինակային հրատարակչություն, Երևան, 2012, 34 էջ
Կենցաղային թափոնների հիմնահարցը և նրա լուծման ուղիներ
2012 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: Գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի պարբերական: 2012, էջ 174-179
Գեոդեզիա (Մաս III)
2011 | Article
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011, 154 էջ
«Գեոդեզիա» (Մաս II)
2009 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009, 185 էջ
Գեոդեզիա (Մաս I)
2008 | Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008, 167 էջ
Տեղագրության պրակտիկում գեոդեզիայի հիմունքներով (երկրորդ մաս)
2004 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2004
Տեղագրության պրակտիկում գեոդեզիայի հիմունքներով (առաջին մաս)
2003 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2003
«Տեղագրություն գեոդեզիայի հիմունքներով» առարկայի գործնական ու լաբարատոր պարապմունքների ուսումնական ձեռնարկ
2002 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2002
Կենցաղային կոշտ թափոնների օգտագործման հիմնախնդիրները և շրջակա միջավայրի պահպանությունը
1999 | Article
«Աշխարհագրություն-99», Երևան, 1999, էջ 150-155
Ժամանակակից ուրբանիզացիան և Շամշադինի շրջանի գյուղական բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մի քանի հարցեր
1987 | Article
«Ագրոարդ» գիտություն և արտադրություն, Երևան, 1987, թիվ 12, 22-29 էջ