Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
In 1933 - 1934 academic year the Geological - Geographical Faculty has been formed in YSU. :
>
Hovhannes P. Guyumjan

Associate Professor | Chair of Historical and Regional Geology
Hovhannes Guyumgyan son of Poghos was born on June 20 in 1936 in Salonika, Greece.

Primary education has received at Salonika’s school “Aghaton” of the Armenian charitable general union.

In 1947 has immigrated to Armenia with his family.

Secondary education has received in Gyumri at the school N19 after Ghazaros Aghayan.
After leaving school has entered the geologistic faculty of YSU in 1954 and graduated in 1959 with excellent progress.

In 19 has studied in postgraduate Geological Institute of NAS.

In 1970 has candidated thesis and has received candidate degree of Geological and mineralogical sciences.

The thesis is devoted to the origins of magmatic and metasomatic, geology especially granitizated and serpentinizated metasomatic rock,s petrology and calcareous scar of the Bargusht mountain chain.

Work experience
Since 1959 has been working.
1959 - 1960 in minister’s geological office as an engineer-geologist
1960 - 1987 in NAS as senior research worker
Since 1987 has been working in the geography and geological faculty of YSU.

Սևանի օֆիոլիտային գոտու գաբրոիդների երկրաբանական և պետրոգրաֆիական առանձնահատկությունները
2017 | Article
Вестник инженерной академии Армении1. 2017, 14, стр. 242-248
|
Характер оруденения, минералогия и геохимия руд пхрутского проявления золота (Փխրուտի ոսկու երևակման հանքայնացման բնույթը, հանքաքարերի միներալոգիան և երկրաքիմիան)
2017 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 3-12 (ռուսերեն)
|
Սևան-Հագարուի օֆիոլիտային գոտու Ջիլ-Քարախաչի հիպերբազիտային զանգվածի երկրաբանական կառուցվածքի և պետրոգրաֆիական կազմի առանձնահատկությունները
2016 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #2, էջ 3-13
|
Սևանի օֆիոլիթային գոտու կարբոնատիտներն որպես նոր ֆորմացիոն տիպ
2016 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, էջ 3-10
|
Սևան-Հագարուի օֆիոլիթային գոտու հիպերբազիտային զանգվածների ներդրման պրատրուզիվ բնույթը
2015 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #3, էջ 3-9
|
О происхождении турмалиновых гранитоидов Ванкского массива Мегринского плутона (Մեղրու պլուտոնի Վանքի զանգվածի տուրմալինային գրանիտոիդների ծագման մասին)
2015 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #2, էջ 9-15 (ռուսերեն)
|
ԼՂՀ Կաշենի պղինձ-պորֆիրային հանքավայրի երկրորդային քվարցիտների կազմի առանձնահատկությունները և ծագումը
2015 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #1, էջ 3-10
|
Քրոմիտի ծագումը և հանքայնացման տեղայնացման առանձնահատկությունները Սևանի օֆիոլիտային հիպերբազիտների պրոտրուզիվ զանգվածներում
2014 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #3, էջ 3-11
|
Բարձրավանի հանքային դաշտի երկրաբանական կառուցվածքի հիմնական գծերը և երկրաֆիզիկական հետազոտությունների արդյունքները
2012 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2012, #3, էջ 3-8
|
P. G. Aloyan, H. P. Guyumgyan
Глиноземно-редкоземельно-благороднометалльная формация в нефелиновых сиенитах Армении (Կավահողային-հազվագյուտհողային-ազնիվ մետաղական ֆորմացիան Հայաստանի նեֆելինային սիենիտներում)
2011 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, #2(225), էջ 10-16 (ռուսերեն)
|
Геолого-петрографическая характеристика и основные черты происхождения гидротермальных метасоматитов Лернадзор-Пхрутского рудного поля (Армения: Сюникский марз) (Լեռնաձոր–Փխրուտ հանքային դաշտի հիդրոթերմալ մետասոմատիտների երկրաբանական-պետրոգրաֆիական բնութագիրը և ծագման հիմնական հատկանիշները (Հայաստան. Սյունիքի մարզ))
2010 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #3, էջ 18-24 (ռուսերեն)
Ազատեկի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի Ալձորի «Ալդարայի» տեղամասի մալախիտային զոնայի գրանիտոիդների պետրոգրաֆիական-պետրոֆիզիկական բնութագրերը
2010 | Article
Պրոֆեսոր Պերճ Սերգեյի Բոշնաղյան ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, 2010 թ. նոյեմբեր 18-19, Երևան
|
Карбонатиты Шоржинского рудного поля (Севанский хребет, Армения) (Շորժայի հանքային դաշտի կարբոնատիտները (Սևանի լեռնաշղթա, Հայաստան))
2009 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2009 #2, էջ 3-12 (ռուսերեն)
|
Турмалин магматического происхождения в гранитоидах Мегринского батолита. В сб. Региональная геология Армении
2008 | Thesis
Рефераты докладов. Изд. ЕГУ, Ереван, 2008, с. 31-32
Взаимоотношение вулканогенных и осадочных пород в нестратифицированных (псевдовулканогенно-осадочных) формациях (Баргушатский, Пирамсарский, Мегринский хребты, Сюникский марз)
2008 | Article
Современные проблемы геологии и географии. Сборник научных трудов. Изд ЕГУ, Ереван, 2008, с. 202-208
Метасоматические щелочные сиениты с контакта Сурбкарской гранитной интрузии и известняков (Баргушатский хребет, Сюникский марз)
2007 | Article
Прикладные вопросы географии и геологии горных областей Альпийско Гималайского пояса. Материалы конференции. Изд. ЕГУ, Ереван, 2007, с. 159-163
Формационное расчленение интрузивов магматических узлов Зангезура (на армянском языке)
2006 | Article
Издание ЕГУ, Ереван, 2006, с. 41-54
Дискретность цеолитизации в ритмично-полосчатых дайках юрских вулканогенных толщ Армении (Հայաստանի յուրայի հրաբհածին հաստվածքների ռիթմիկ-զոլավոր դայկաների ցեոլիտացման դիսկրետությունը)
2006 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #2, էջ 121-130 (ռուսերեն)
|
Изминения химизма пород при контактовой метасоматической гранитизации (Ապարների քիմիական կազմի փոփոխումը կոնտակտային մետաստոմատիկ գրանիտացման ընթացքում)
2005 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 119-125 (ռուսերեն)
|
D. S. Gaybakyan, Yasin Mala, L. S. Sargsyan, H. P. Ghuyumjyan , H. G. Khachatryan
О возможности применения аргиллизитов в тонкослойной хроматографии редких элементов (Հազվագյուտ տարրերի նրբաշերտ քրոմատոգրաֆիայում արգիլիզիտի կիրառության հնարավորության մասին)
2004 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 72-78 (ռուսերեն)
|
Петрография гранитизированных и базифицированных пород контактов гранитоидных интрузивов Баргушатского хребта (Сюникский марз, Армения) (Բարգուշատի լեռնաշղթայի գրանիտացված և բազիֆիկացված ապարների պետրոգրաֆիան (Սյունիքի մարզ, Հայաստան))
2003 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #1, էջ 117-127 (ռուսերեն)
|
Образование метасоматических гранитов на контакте гранитоидных интрузивов Западного Баргушата
2002 | Article
Сборник научных статей научной сесии посвещенной памяти С. А. Мовсесяна, Издание НАН РА, Ереван, 2002, с. 57-62
Օպալիտները որպես նոր տիպի ոչ մետաղական օգտակար հանածո արհեստական վոլաստոնիտի և արժեքավոր այլ սիլիկատների ստացման համար
2001 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #3, էջ 143-148
|
Геологические условия проявления турмалиновой минерализации в интрузивных породах Мегринского плутона
2001 | Article
Тезисы докладов конференции посвященой памяти С.О.Ачикгезяна, Ереван, 2001, с. 19-20
R. V. Hakobian, H. P. Gujumjyan , A. A. Avakian
Взаимодействие ионов Na^+, Ca^2+, Mg^2+, Fe^2+, Fe^3+ в некоторых силикатных расплавах (Na^+, Ca^2+, Mg^2+, Fe^2+, Fe^3+ Իոնների փոխազդեցությունը որոշ սիլիկատային հալոցքներում)
1999 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #1, էջ 104-107 (ռուսերեն)
|
R. V. Hakopian, H. P. Gujumjyan
О вязкости базальтов (Բազալտների մածուցիկության մասին)
1997 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #1, էջ 71-75 (ռուսերեն)
|
R. V. Hakobian, H. P. Guyumjyan
Минералообразование в системе NiO_2-Al_2O_3-Fe_2O_3-MgO-CaO-Na_2O в зависимости от степени неравновесности процесса (Միներալացումը NiO_2-Al_2O_3-Fe_2O_3-MgO-CaO-Na_2O համակարգում պրոցեսի տարբեր աստիճանի անհավասարակշռության պայմաններում)
1996 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 80-83 (ռուսերեն)
|
О возрасте вулканических, плутонических и жильных пород бассейна р. Сисиан
1989 | Textbook
Известия АН Арм ССР, Науки о Земле, т. 42, N2, 1989, с. 20-33
О направленном истирании пород с позиции палеомагнитной слоистости
1988 | Article
Доклады АН Арм.ССР, N3, т.87, 1988, 5 стр
А. И. Карапетян, О. П. Гуюмджян
Рудный узел Алаверди-Шамлуг-Ахтала (Научные основы и методы прогноза рудоносности)
1987 | Book
Издание АН Арм ССР, Ереван, 1987, 186с.
А. И. Карапетян, О. П. Гуюмджян
Зональность и дискретность цеолитизации в ритмично-полосчатых дайках колчеданных месторождений Арм ССР
1987 | Article
Записки Армянского отделения ВМО, Ереван, 1987, вып. II. В кн. “типоморфизм и парагенезисы минералов Арм ССР”
А. И. Карапетян, О. П. Гуюмджян
Закономерности размещения и происхождения кварцитов и опалитов Гомшатехского массива
1986 | Article
Известия АН Арм ССР, Науки о Земле, т. 39, N1, 1986, с. 11-23.
А. И. Карапетян, О. П. Гуюмджян
Цеолитизация и полосчатость даек кольчеданных месторождений Армянской ССР
1985 | Article
Записки ВМО т.146, N 5, Ленинград, 1985, с. 609-616
Об обнаружении месторождения опалитов нового высокотехнологического минерального сырья кремнезема
1985 | Article
Известия АН Арм ССР, Науки о Земле, т. 38, N2, 1985, с. 36-41
А. И. Карапетян, О. П. Гуюмджян
Об обнаружении интенсивной цеолитизации в пределах Дебедской свиты Алавердского рудного поля
1984 | Article
Доклады АН Арм ССР, т. 79, N2, 1984, c. 88-92
О роли цеолитизации в происхождении полосчатости даек бассейна р.Лалвар (Армянская ССР)
1983 | Article
Известия АН Арм ССР, Науки о Земле, т. 36, N6, 1983, с. 46-61
Р. Т. Джрбашян, О. П. Гуюмджян
Сравнительная характеристика кайнозойских вулканических комплексов Зангезура
1981 | Article
Известия АН Арм ССР, Науки о Земле, т. 34, N2, 1981, с. 19-37
Изверженные кремнистые породы (кварцолиты) Вайоцдзора
1980 | Article
Известия АН Арм ССР, Науки о Земле, т. 33, N6, 1980, с. 3-16
Святаноситы из контакта гранитов (Армянская ССР)
1976 | Article
Известия АН Арм ССР, Науки о Земле, т. 29, N2, 1976, с. 14-25
Минеральные составы известковых скарнов бассейна р.Гехи
1974 | Article
Известия АН Арм ССР, Науки о Земле, т. 27, N5, 1974, с. 35-47
Известковые биметасоматические скарны Западного Баргушата
1974 | Article
Известия АН Арм ССР, Науки о Земле, т. 27, N2, 1974, с. 19-30
Магматические плутонические формации Западного Баргушата
1973 | Article
Известия АН Арм ССР, Науки о Земле, т. 26, N1, 1973, с. 52-65
О соотношении вулканогенных и осадочных образований в “псевдовулканогенно-осадочных” формациях Баргушатского хребта (Армянская ССР)
1968 | Article
Известия АН Арм ССР, Науки о Земле, т. 21, N5, 1968, с.31-39
Одновариантные (n=1) трехкомпонентные мультисистемы для метасоматических пород нормальношелочных рядов Баргушатского хребта (Армянская ССР)
1967 | Article
Известия АН Арм ССР, Науки о Земле, т. 20, N4, 1967, с. 54-68
Об обнаружении пермских отложений в Зангезуре (Армянская ССР)
1963 | Article
Доклады АН Арм ССР, Т. 37, N 5, 1963, с. 281-284