Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
In 1933 - 1934 academic year the Geological - Geographical Faculty has been formed in YSU. :
>
Hrachya R. Shahnazaryan

Head of Laboratory | Chair of Geophysics, Engineering Geology and Hydrogeology
Education
1978 - Yerevan State Polytechnic Institute, Qualified as a specialist of agricultural and civil structuring

Professional experience
2002 - to present - Yerevan State University, Faculty of geography and geology, department of hydrogeology and engineering geology, Lab manager, Instructor
1998 - 2002: “Armengineerproject” Engineer-Geological Studies Institute, Head Specialist in the Geotechnical Laboratory
1979 - 2002: Yerevan State University, Faculty of geography and geology, department of hydrogeology and engineering geology, Lab manager

Scale of professional interests
Geotechnical properties of soils, soil mechanics

Languages
Armenian, Russian

(+374 10) 57-68-38

Հրաբխային խարամի, տուֆի փոշու և կավային նյութից կազմված օպտիմալ խառնուրդների ջրաֆիզիկական հատկությունները
2013 | Thesis
Պրոֆ. Վ.Ավետիսյանի 90-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր
Ուռչող կավերի կարծր մասնիկների խտության որոշման ծավալաչափական մեթոդի առանձնահատկությունները
2010 | Thesis
Պրոֆեսոր Պ.Ս.Բոշնաղյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի գիտական աշխատությունների ժողովածու, 2010թ. նոյեմբեր 18-19
Օպտիմալ կազմով խառնուրդների սահքի և սողքի դիմադրության ուսումնասիրությունները
2009 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2009, #3, էջ 8-16
|
Տարբեր ուռչող կավերի խառնուրդից ստացված միասնական բաղադրիչի կիրառումն անջրանցիկ գրունտային խառնուրդների պատրաստման ժամանակ
2009 | Article
Միջազգային գիտաժողովի նյութեր նվիրված ԱրՊՀ հիմնադրման 40-ամյակին, 2009, էջ 20-22
Կրաքարային փուշու քանակության ազդեցությունը ուռչեղ կավերի ուռչման ճնշման և ջրաթափանցելիության վրա
2007 | Article
Известия НАН РА, Науки о земле, 2007, LX N1, էջ 53-55
Месчян С.Р., Шахназарян Г.Р.
О прогнозе длительных дефформаций глинистых грунтов при простом сдвиге
1984 | Article
Доклады академии наук Армянской ССР, 1984-3, с. 125-129