Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
In 1933 - 1934 academic year the Geological - Geographical Faculty has been formed in YSU. :
>
Kamo B. Aleksanyan

Associate Professor | Chair of Physical Geography
Education
1970 - 1980: Agarak Secondary School after E. Charenc
1984 - 1989: Yerevan State University, Faculty of Geography - student. Profession - “Geography”, Specialization - “Physical Geography”, Qualification - “Geographer, teacher of Geography”.
1994 - 1999: Yerevan State University, Department of Physical Geography - Post - graduate.

Science Degrees: Candidate of Geography Sciences
(PhD, Diploma A N02627, Yerevan, 03 February, 2005)
Doctor of Geography Sciences

Experience
1993 - 2005: Yerevan State University, Department of Physical Geography –Laboratory assistent
1991 - 1993: repoter in the «Yerevan University» newspaper, Yerevan State University
Since 2007: Yerevan State University, Department of Physical Geography - Assistant - Lecturer

Professional Societies
Since 1991: Member of Armenian Geographical Society.

Research Interests
Main: Connection between Geology and Literature, Protection of Natural Resources and Natural Conditions, Organization of Tourist Activities
Subsidiary: Geomorphology, Geography

Awards, Grants
The award of Yerevan State University for repoting in the «Yerevan University» newspaper

Conference Attended
Conference of Young Scientists and Specialists, Yerevan, 2000
Second Conference of Young Scientists and Specialists,Yerevan-Byurakan, 2001
Third Conference of Young Scientists and Specialists, Yerevan, 2002
“Ecological Problems of Shirak Region”, Yerevan-Artik, 2002
Fourth Conference of Young Scientists and Specialists, Yerevan, 2003
First National Scientific Conference,Yerevan, 2008
Second National Scientific Conference,Yerevan, 2009
National Scientific Conference,Yerevan, 2003
“Ecological Problems of Lori Region”, Vanazor, 2007

(+374 10) 55-06-61

Տեխնիկական մշակաբույսերի մշակման ագրոկլիմայական նախադրյալների գնահատումը (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով)
2021 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 120-128
|
Իմ սրտի 55 կտորները
2017 | Book
Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 60 էջ, Հայաստան, Երևան
Խոզնավար (Աշխարհագրական-հայրենագիտական ակնարկ)
2017 | Book
Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 54 էջ, Երևան
Թադևոս Հակոբյանի գիտամանկավարժական գործունեության վերլուծության և գնահատման փորձ
2017 | Article
ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017թ․, էջ 5-10
|
Ալեքսանյան Կ.Բ. , Գրիգորյան Ա.Թ.
Ծրագիր «Մայրցամաքների և օվկիանոսների ֆիզիկական աշխարհագրություն» դասընթացի, ֆիզիկական աշխարհագրության հիմնական դասընթացների ծրագրեր և ուսումնամեթոդական նյութեր
2011 | Article
Ուսումնական ձեռնարկ
Երևան, 2011, էջ 61-70
Հայաստանի քաղաքները, Մեղրի (հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն լեզուներով և 30 գունավոր լուսանկարներով)
2010 | Book
Երևան, 2010, 52 էջ
Ալեքսանյան Կ.Բ. , Պոտոսյան Ա.Հ., Մանասյան Դ.Մ.
Արաբական երկրների աշխարհագրություն (Աֆրիկայի արաբական երկրները)
2010 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ
Երևան, 2010, 134 էջ
Արաբական երկրների աշխարհագրություն /Աֆրիկայի արաբական երկրներ/ ԲՈՒՀ-ական ձեռնարկ
2010 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010, 133 էջ
Աշխարհագրական-հայրենագիտական նյութը Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմություն» աշխատության մեջ,
2009 | Article
Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, «Դպիր» հրատարակչություն, Գյումրի, 2009, էջ 317-321
Հայաստանի քաղաքները. Ագարակ (հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն լեզուներով և 25 գունավոր լուսանկարներով)
2009 | Book
Երևան, 2009, 52 էջ
Աշխարհագրությունը և գրականությունը
2008 | Book
Երևան, 2008, ԵՊՀ հրատարակչություն., 145 էջ
Աշխարհագրության արվեստն ու գիտությունը
2007 | Article
Թարգմանչական աշխատանք
Երևան, 2007, 90 էջ
Ս.Բաբայան, Կ. Ալեքսանյան
Բնական և պատմաճարտարապետական հուշարձանները որպես տուրիզմի զարգացման նախադրյալներ Լոռու մարզում
2007 | Article
խնդիրները և հեռանկարները (գիտական կոնֆերանսի նյութերի ժողովածու), Վանաձոր-2007, էջ 40-46
Ազգային Ատլասը հարստություն է
2007 | Book
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», Երևան, 2007, N01-2, էջ 117-119
Աշխարհագրական գիտության և գեղարվեստական գրականության փոխառնչությունները (հայ գրականության օրինակով)
2006 | Article
Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում. ներկան և ապագան, Հայկական Աշխարհագրական Ընկերության 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2006, էջ 93-97
Географо-краеведческий материал в армянских литературных произведениях
2005 | Article
„Основные проблемы географии Южного Кавказа и прилегающих регионов” (материалы конференции посвященной 70-летию географического факультета ЕГУ), Е-2005, стр. 162-164
Աշխարհագրական-հայրենագիտական նյութը միջնադարի հայ քնարերգու բանաստեղծների ստեղծագործություններում
2003 | Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», N0 1-2, Ե-2003, էջ 82-85
Աշխարհագրական տարածության և գեղարվեստական տարածության դրսևորումները Էմինի բանաստեղծություններում և Րաֆֆու ուղեգրություններում
2000 | Article
«Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու», N0 2, Ե-2000, էջ 137-142
Աշխարհագրական տեղեկությունները Րաֆֆու «Երկու ամիս Աղվանից և Սյունյաց աշխարհներում» ուղեգրության մեջ
2000 | Article
«Իրան-Նամե» արևելագիտական հանդես, N0 35, Ե - 2000, էջ 68-69