Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
In 1933 - 1934 academic year the Geological - Geographical Faculty has been formed in YSU. :
>
Narek A. Harutyunyan

Associate Professor | Chair of Social-economic Geography

Problems of proportional regional development in the Republic of Armenia
2015 | Article
Modern problems of geography and anthropology. Proceedings of International Conference. Dedicated to the 140th Anniversary of Academician Alexandre Javakhishvili. Tbilisi 2015. P 328-330
Գեղարքունիքի մարզի տարածքային պլանավորման ռեկրեացիոն ասպեկտը
2015 | Article
Զարգացման ժամանակակից մարտահրավերներ: ՀՊՏՀ 24-րդ գիտաժողովի նյութեր I: Երևան, Տնտեսագետ, 2015: Էջ 207-212
Տարածական պլանավորման լանդշաֆտային հայեցակարգը
2015 | Article
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները: Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր (6-7 մայիսի, 2015թ.).-Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2015., Էջ 89-93
Բնօգտագործման արդյունավետության հիմնախնդիրը
2015 | Article
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները: Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր (6-7 մայիսի, 2015թ.).-Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2015.: Էջ 205-210
Ջրային ռեսուրսների օգտագործման էկոհամակարգային մոտեցում
2014 | Article
Ջրաբանության, օդերևութաբանության և կլիմայագիտության արդի հիմնախնդիրները Հայաստանում: Ջրի և օդերևութաբանի համաշխարհային օրվան նվիրված գիտական սեմինարի նյութեր, Երևան, Լուսաբաց հրատ., 2014, էջ 113-116
Բնօգտագործման տնտեսագիտությունն այժմ և ապագայում
2014 | Article
Տնտեսական զարգացման քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում: ՀՊՏՀ 23-րդ գիտաժողովի նյութեր: Երևան, Տնտեսագետ, 2014, էջ 610-616
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային պլանավորման նոր մոտեցում
2014 | Article
Մարզերի զարգացման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: /հանրապետական գիտաժողովի նյութեր.-Եր.: Նահապետ 2014, էջ 88-95
Լանդշաֆտային պլանավորման գործընթացում բնատեխնիկական երկրահամակարգերի մարդածին ծանրաբեռնվածության գնահատման մեթոդական ցուցումներ
2014 | Article
Մարզերի զարգացման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: /հանրապետական գիտաժողովի նյութեր.-Եր.: Նահապետ 2014, էջ 96-108

Contacts
Contacts:

Dean - Candidate of Geological Sciences,
Associate Professor Marat Grigoryan

Dean's Office:
(+374 60) 71-04-31 (inner line 34-31, 38-75),
geo@ysu.am