Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
In 1933 - 1934 academic year the Geological - Geographical Faculty has been formed in YSU. :
>
Roman G. Khachatryan

Head of Laboratory | Chair of Regional Geology and Minerals Survey
Education
1993 - 2003: N 161 Secondary School
2001 - 2002: ASUE college
2003 - 2007: YSU, Faculty of Geology
2007 - 2009: YSU, Faculty of Geography and Geology
2009 - 2012: PhD student at Chair of Geophysics

Working practice
2008 - 2013: Geologist in the RMMI-Armenia company; was engaged in researches for metal mines explorations
2013 - 2016: laboratory assistant at the Chair of Geophysics;
2016 - up to now: Assistant at the Chair of Regional Geology, Petrology and Minerals
The topic of the PhD thesis is devoted to the study of the landslide phenomena.

Range of Scientific interests
Geophysics, Exogenous dangerous geological process, Geomicrobiology, Geoecology.

Languages
Armenian, English, Russian

Տարածության մեջ գրունտային ջրերի տեղադրումը և խորության պարբերական փոփոխության ազդեցությունը սողանքային լանջի կայունության վրա
2016 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2016 #3, էջ 3-7
|
Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սողանքների առաջացման և զարգացման ինժեներաերկրաբանական պայմանների վերլուծություն
2016 | Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.1 (11), բնական և ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ, էջ 92-95
|
ՀՀ Տարածքի սողանքների դասակարգման և շրջանացման հարցի վերաբերյալ
2015 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #2, էջ 39-43
|
Սողանք առաջացման կենսաքիմիական երևույթների գնահատումն երկրաֆիզիկական դաշտերի միջոցով (Ողջաբերդի սողանքի օրինակով)
2014 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #1, էջ 19-22
|
Երկրաբանական միջավայրում սողանքների ձևավորմանը և զարգացմանը նպաստող կենսաքիմիական երևույթները (Ողջաբերդի սողանքի օրինակով)
2013 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2013 #1, էջ 10-15
|
Միկրոօրգանիզմների դերը սողքի հարթության ձևավորման խնդրում
2012 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2012, #2, էջ 30-36
|