Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
In 1933 - 1934 academic year the Geological - Geographical Faculty has been formed in YSU. :
>
Zhora A. Achoyan

Associate Professor | Chair of Hydrogeology and Engineering Geology
Education
1966 - Yerevan state University, Faculty of geology
1979 - Doctor of technical science , The problems of horizontal drainage and demineralization of salty soils

Experience
2003 till present - YSU, Faculty of geology, department of hydrogeology and engineering, Geology, docent
1980 - 2003: Water department of RA, chief hydro geologist, senior engineer, director
1983 - 1986: Chief hydro geologist , Republic of Cuba

Disciplines
Hydrogeology, meliorative hydrogeology, methods of hydrogeological survey

Interests
Actual problems of hydrogeology, monitoring of under soils water meliorative and engineering hydrogeology

Languages
Armenian, Russian, Spanish

Zh. A. Achoyan , G. A. Hakobyan, A. A. Hakobyan
Արարատյան գոգավորության վերընթաց քաղցրահամ ջրերի աղբյուրների ելքերի փոփոխության գնահատումը
2019 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 35-39
|
Zh. A. Achoyan , A. A. Arakelyan, G. A. Shahnazaryan, T. N. Boyakhchyan
Արծվանիկի պոչամբարից դուրս եկող հոսքաջրերը և դրանց արտանետման կետի տեղափոխման անհրաժեշտությունը
2018 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 88-94
|
Zh. A. Achoyan , A. A. Hakobyan
Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրերի ռեժիմի վրա բնական և տեխնածին գործոնների ազդեցության գնահատումը
2017 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 21-26
|
Zh. A. Achoyan , R. P. Shahnazaryan
Կողբ գետի միջին հոսանքի վերողողատային տարածքում ստորերկրյա ջրարբի տեղամասերի ընտրման և հնարավոր ջրահանման մասին
2016 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #3, էջ 8-11
|
Դիլիջան քաղաքի խմելու ջրի մատակարարման նպատակով Սպիտակաջուր գետակի հովտամասերի ստորերկրյա ջրերի օգտագործման հնարավորությունը
2014 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #3, էջ 19-24
|
Zh. A. Achoyan , V. A. Hovasapyan
Դիլիջան քաղաքի միջազգային դպրոցի շինարարական կառույցների հիմնատակերը, ստորերկրյա ջրերով ջրակալումից պաշտպանության միջոցառումները
2014 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 27-33
|
Оценка изменений гидродинамических условий подземных вод, обусловленных проходкой дренажной галереи, для метрополитена города Еревана(Երևանի մետրոպոլիտենի համար գետնուղային դրենաժի կառուցման հետ կապված ստորերկրյա ջրերի հիդրոդինամիկական պայմանների փոփոխության գնահատումը)
2013 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2013 #2, էջ 13-18 (ռուսերեն)
|
Երևանի մետրոպոլիտենի “Երիտասարդական”– “Զորավար Անդրանիկ” կայարանների մերձակա տարածքների աերացիայի զոնայի գրունտների ջրաթափանցելիությունը
2013 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2013 #1, էջ 25-30
|
Երևան քաղաքի կենտրոնական մասի ստորերկրյա ջրերի բնութագիրը
2012 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2012, #3, էջ 28-34
|
V. H. Hovasapyan, J. A. Achoyan
Նովոսելցովոյի աղբյուրների ջրադինամիկական պայմանների հնարավոր փոփոխությունը` կապված դրանց մոտակայքում ընդերքի շահագործման հետ
2011 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2011, #2, էջ 23-26
|
Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի ստորերկրյա ջրերի օգտագործման հիմնախնդիրները
2010 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #1, էջ 26-30
|
J. A. Achoyan , V. J. Achoyan
Աղահամ ջրերի հնարավոր ներդրման պայմանները մերձակա ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի շահագործման ժամանակ (Կուբայի Հանրապետության Տրինիդադ քաղաքի օրինակով)
2009 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2009, #3, էջ 17-21
|
Ս.Սարգսյան, Վ.Աչոյան
Արարատյան հարթավայրի հորիզոնական դրենաժային համակարգի հաշվարկը կապված նրանց վերականգնման հետ
2009 | Article
ԵՃՇՊՀ գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան 2009, էջ 13-19
Ժ.Աչոյան , Տ.Բոյախչյան
Բաղրամյանի տարածաշրջանի հիդրոերկրաբանական պայմանները և ջրամատակարարման խնդիրները համայնքներում
2009 | Article
Միջազգային գիտաժողովի նյութեր: Պրակ II, Ստեփանակերտ «Դիզակ պլյուս», 2009, էջ 3-5
Կողբ գետի վերողողատային տարածքի ստորերկրյա ջրերի ռեսուրսների գնահատումը ջրամատակարարման նպատակով
2009 | Article
ՀՀԳՆ Ագրոգիտություն, 11-12/2009 Երևան 2009, էջ 542-545
Саркисян В., Ачоян Ж. , Саркисян С.
Проблемы захоронения промышленных сточных вод в глубинных водоносных горизонтах
2008 | Article
Международная научно-техническая конференция, сборник докладов, Ер. архит.-строит. гос. унив., 2008, с.266-269
Ժ.Աչոյան , Ռ.Տեր-Մինասյան, Զ.Թորոսյան
Հայաստանի Հանրապետության գետաջրերի աղտոտվածության և ինքնամաքրման գնահատումը
2008 | Article
ԵՊՀ հարատ., Երևան 2008, էջ 54-58
Zh. A. Achoyan , V. Zh. Achoyan, O. A. Avetisyan
Հորիզոնական դրենաժի հաշվարկի մի քանի հարցեր
2006 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #2, էջ 136-138
|
Аветисян В.А., Ачоян Ж.А. , Аветисян О.А.
Некоторые вопросы рационального использования и охраны подземных вод Араратской равнины
2004 | Article
Изд. ЕГУ, т.2, Ереван 2004, с.35-38
Ачоян Ж.А. , Казарян А.А.
Влияние состояния дренажной сети на модуль стока грунтовых вод
2003 | Article
Изв.НАН серия тех. наук, Ереван 2003, N46, с.389-393
Влияние состояния дренажных сетей на минерализацию воды (Դրենաժային ցանցերի վիճակի ազդեցությունը ջրերի հանքայնացման վրա)
2002 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #3, էջ 118-123 (ռուսերեն)
|