Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Հ. Հակոբյան , Ռ.Վարդանյան, Վ.Զինջիրջյան
Ախուրյան գետի վերին հոսանքում կատարված հնագիտական պեղումների նախնական արդյունքները (Ջրաձոր և Հողմիկ գյուղերի տարածք)
1992 | Book
ՀՍՍՀ Ա Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի «Նորակառույցների հնագիտության» բաժնի պեղումները 1986-1987թթ.: Երևան, ՀՀ Ա հրատ., 1992, տեքստ` էջ 106-116, 19 թերթ (աղյուսակներ` CXVI-CXXXIV) իլլյուստրացիաներ
Հ. Հակոբյան , Ռ.Վարդանյան
Անտիկ և միջնադարյան «Խարաբեք» գյուղատեղիի պեղումները Անիի շրջանում
1992 | Article
ՀՍՍՀ Ա Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի «Նորակառույցների հնագիտության» բաժնի պեղումները 1986-1987թթ.: Երևան, ՀՀ Ա հրատ., 1992, տեքստ` էջ 121-130, 16 թերթ (աղյուսակներ` CXXXV-CXLIX) իլլյուստրացիաներ
Վրաստանը հնագույն ժամանակներից մինչև մ.թ. 4-րդ դարը, Վրաստանը վաղ ավատատիրական ժամանակաշրջանում, Վրաստանը զարգացած ավատատիրության ժամանակաշրջանում
1992 | Book
«Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն», Ձեռնարկ միջնակարգ դպրոցի 7-րդ դասարանի համար, Երևան, 1992
Հնագույն պետութունը Հայաստանում. Արատտա (Ք.ա. 28-27-րդ դարեր)
1992 | Book
Երեւան, 1992 թ.
Развитие истарической мысли в древней Армении. Миф, рационализм, историописание
1991 | Article
изд. АН Арм. ССР, Ереван, 1991
Հ. Հակոբյան , Ռ.Վարդանյան , Տ.Հովհաննիսյան
Հողմիկի հելլենիստական հուշարձանի 1989-1990թթ. պեղումների հիմնական արդյունքները
1991 | Article
Հայաստանի հանրապետությունում 1989-1990 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված գիտական նստաշրջան (=ԴՀԱԱՆ 1989-1990), զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, Հայաստան հրատ., 1991, էջ 82-83
Հայ-վրացական մշակութային կապերի դրսևորումը ժողովրդական ճարտարապետության մեջ
1991 | Article
«Սովետական արվեստ», թիվ 2, Երևան, 1991, էջ 1
Ս. Ա. Եսայան, Գ. Ս. Քիլիմջյան
Հայկաբերդ ամրոցը
1991 | Article
ՀՍՍ ՀԳԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 6, 1991, էջ 102-113
Րաֆֆին և ժողովրդական բանահյուսությունը
1990 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 108-113
|
Լոռվա բնակարանի հատակագիծը և ծավալա-տարածական լուծումները
1990 | Article
«Կուլտուր-լուսավորչական աշխատանք», թիվ 11, Երևան, 1990, էջ 19-21
 
Contacts
Contacts:

Dean - Doctor of History, Professor
Edik Minasyan

Dean's Office: (+374 60) 71-06-07
(inner line 76-07),
history@ysu.am