Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Աբաս Բագրատունի․ թագավոր Հայոց
2017 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 122 էջ, Հայաստան, Երևան
Armenien in der Deutschen aussenpolitik im jahr 1918
2017 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 164 էջ, Հայաստան, Երևան
Կրթական վերափոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում 1991-2005 թթ.
2017 | Book
Մենագրոթյուն: Մեկնարկ: 2017թ․, 218 էջ, Հայաստան
Արման Եղիազարյան , Էդգար Հովհաննիսյան , Մանե Անանյան, Արա Հովհաննիսյան, Մելիք Հովսեփյան, Հրածին Վարդանյան
Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունները 1918 թվականից մինչև մեր օրերը
2017 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 244 էջ, Հայաստան, Երևան
К 90-летию со дня рождения Гагика Хореновича Саркисяна
2017 | Article
Вестник древней истории. 2017, Том 77 № 1, стр. 236-237
The process and results of agrarian reforms in the third republic of Armenia (1991- 2000)
2017 | Article
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2017, 04,(99) Апрель, стр. 92-94
|
Հայ առևտրական կապիտակն իբրև «աշխարհ-տնտեսություն» և արդյունաբերական դարաշրջանի մարտահրավերները
2017 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 1, 49-76 էջ, Հայաստան
|
Հողի սեփականաշնորհման խնդիրները Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունում 1991-2000 թթ.
2017 | Article
Հայոց նորագույն պետականության քառորդ դարը: Գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու: 2017թ․, 116-126 էջ, Հայաստան
|
Die Armenische Frage in der deutschen Aussenpolitik im Kontext der deutsch-türkischen Beziehungen vom März bis juni 1918
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1/10, 42-62 էջ, Հայաստան
|
Էդվարդ Ֆիջիջյան (հրատարակիչ), Հայոց ցեղասպանությունը գերմանալեզու օրաթերթերի հայելիում 1912-1922 թթ., Բրեմեն, «Դոնաթ», 2015, 448 էջ
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1/10, 230-233 էջ, Հայաստան
|