Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Aschot Hayruni , Rolf Hosfeld
Johannes Lepsius und die armenische Frage im Beziehungsgeflecht des Weltkriegs
2017 | Article
Das Deutsche Reich und der Völkermord an den Armeniern. 2017, pp. 217-243
|
Johannes Lepsius nach dem Weltkrieg, Teil 5
2017 | Article
Armenisch-Deutsche Korrespondenz. 2017/1, pp. 36-38
|
Einiges zur Deutschen Mitschuld und Mitverantwortung am Völkermord an den Armeniern
2017 | Article
Բանբեր հայագիտության: 2017թ․, 1/13, 67-87 էջ, Հայաստան
|
Բաղեշի նահանգի Սպարկերտ գավառի հայ բնակչությունը Մեծ եղեռնի նախօրեին
2017 | Article
Հայոց ցեղասպանությունը և հատուցման հիմնախնդիրը: Զեկուցումների ժողովածու: 2017թ․, 83-108 էջ, Հայաստան
|
Johannes Lepsius nach dem Weltkrieg, Teil 6
2017 | Article
Armenisch-Deutsche Korrespondenz. 2017, 175/2, pp. 47-49
|
Հայերը Նախիջևանի ԻԽՍՀ-ում 1945-1988 թթ. հայաթափության եվ մշակութային բնաջնջման ադրբեջանական քաղաքականություն
2017 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես: 2017թ․, 17(1), 65-78 էջ, Հայաստան
|
Северный Кавказ и сопредельные территории согласно данным древнеармянской географии (или «Ашхарацуйц-А»)
2017 | Article
Гуманитарные и Юридические Исследования. 2017, 2, стр. 25-30
Արևմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ եղեռնի նախօրեին: Մաս ութերորդ. Սասուն պատմաաշխարհագրական մարզը և Բաղեշ (Բիթլիս) քաղաքը
2017 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 2 (58), Հավելված 1-47 էջ, Հայաստան
|
Ազգային համակեցական միջավայրերի ձևավորումը հայկական «դասական» և «նոր» սփյուռքում (Լիբանանի և ՌԴ հայկական համայնքների օրինակով)
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 1, 50-66 էջ, Հայաստան
|
Մոսկվայում Լևոն Շանթի և թուրքական պատվիրակության բանակցությունների անհրաժեշտության հարցի շուրջ
2017 | Article
Ակունք: 2017թ․, 1(15), 5-10 էջ, Հայաստան
|