Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Ջուլլիետա Կճանյան
Պատասխանատու կառավարության հարացույցը․ Կանադական ուղին և լորդ Դարեմը
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 303-310 էջ, Հայաստան
Саркис Суренович Казаров
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 513-514 էջ, Հայաստան
Военно-дипломатический статус Некрана согласно тигранакертской надписи
2017 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես: 2017թ․, 2 (205), 182-189 էջ, Հայաստան
Էդուարդ Զոհրաբյան , Արշալույս Տետեյան
Եվրոպական ուղղությունը Հայոց պատմության դասավանդման համատեքստում
2017 | Article
Ակունք: 2017թ․, Թիվ 1 (15), 282-292 էջ, Հայաստան
|
Mkhitar Gabrielyan , Artak Dabaghyan, Aghasi Tadevosyan , Vanyhi Zakaryan
Competing Political Discourses in Armenia before EAEU Accession
2017 | Article
Шелковая дипломатия: научно-теоретический, социально-экономический журнал. 2017, 1 (54), стр. 91-116
|
Ալեքսանդր Մյասնիկյանի հասարակական-քաղաքական գործունեության մինչբոլշևիկյան փուլը
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 96-107 էջ, Հայաստան
|
Թարգմանության պոետիկան և Շեքսպիրի նորովի մեկնության խնդիրը
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 448-461 էջ, Հայաստան
|
Կովկասի բնակչության էթնոլեզվադավանական բնութագիրը (համառոտ ակնարկ)
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ., 388-400 էջ, Հայաստան
|
«Փիրմալաքի գործը» (1941-1942 թթ․) Մի դրվագ ստալինյան բռնաճնշումներից
2017 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, Թիվ 1 (57) հունվար-մարտ, 1-10 էջ, Հայաստան
|
Լիլիթ Մելիքյան
Վիրահայոց թեմի նախապատմությունից
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 144-148 էջ, Հայաստան
|