Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Դվինի երկաթեդարյան մարդակերպ քանդակը
2017 | Article
Խոսրով Կոտակից մինչև Կարո Ղաֆադարյան: 2017թ․, 35-38 էջ, Հայաստան
|
Western Canon of Historiography in Hellenistic Armenia (Pragmatic and tragic histories)
2017 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 2(58), 38-67 էջ, Հայաստան
Վահան Տեր-Ղևոնդյան. Կիլիկյան Հայաստանը և Այյուբյան պետությունները (1171-1260)
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 2 (11), 207-212 էջ, Հայաստան
|
Ուղեգրությունների ճանաչողական նշանակությունը Հայոց ցեղասպանության նախադրյալների ընկալման հարցում
2017 | Article
Հայը օտարների ընկալմամբ: 2017թ․, 2017, 5-8 էջ, Հայաստան
|
Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը ՀԱՊԿ ռազմական միջամտության ռազմավարական ընկալումների շուրջ
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 116-121 էջ, Հայաստան
|
Հայաստանի անկախ հանրապետության քսանհինգամյա ուղին
2017 | Article
Հայաստանի նորագույն պետականության քառորդ դարը: 2017թ․, չունի, 15-38 էջ, Հայաստան
|
Նվագարաններն ու ձայնեղ գործիքները հայ մանուկների կենցաղում ազգաբանական դիտարկումներ
2017 | Article
Հնչյուն և լռություն․ երաժիշտ և նվագարանը դարերի հոլովույթում: 2017թ․, 94-117 էջ, Հայաստան
Կարինե Եղիազարյան , Քարմիլե Եղիազարյան
Աղբյուր Սերոբ (կյանքն ու գործունեությունը)
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 1, 81-90 էջ, Հայաստան
|
Հայկազ Հովհաննիսյան , Հրանտ Ավանեսյան, Սահակ Հովհաննիսյան, Մարինե Մինասյան
Մարտիրոս Սարյանի ստեղծագործական և հոգևոր կայացումը հայ-ռուսական մշակութային համատեքստում
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 435-441 էջ, Հայաստան
|
1606-1609 թթ. Մեծ սովը Հայաստանում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 17-34
|