Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Ուղեգրությունների ճանաչողական նշանակությունը Հայոց ցեղասպանության նախադրյալների ընկալման հարցում
2017 | Article
Հայը օտարների ընկալմամբ: 2017թ․, 2017, 5-8 էջ, Հայաստան
|
Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը ՀԱՊԿ ռազմական միջամտության ռազմավարական ընկալումների շուրջ
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 116-121 էջ, Հայաստան
|
Հայաստանի անկախ հանրապետության քսանհինգամյա ուղին
2017 | Article
Հայաստանի նորագույն պետականության քառորդ դարը: 2017թ․, չունի, 15-38 էջ, Հայաստան
|
Նվագարաններն ու ձայնեղ գործիքները հայ մանուկների կենցաղում ազգաբանական դիտարկումներ
2017 | Article
Հնչյուն և լռություն․ երաժիշտ և նվագարանը դարերի հոլովույթում: 2017թ․, 94-117 էջ, Հայաստան
Կարինե Եղիազարյան , Քարմիլե Եղիազարյան
Աղբյուր Սերոբ (կյանքն ու գործունեությունը)
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 1, 81-90 էջ, Հայաստան
|
Հայկազ Հովհաննիսյան , Հրանտ Ավանեսյան, Սահակ Հովհաննիսյան, Մարինե Մինասյան
Մարտիրոս Սարյանի ստեղծագործական և հոգևոր կայացումը հայ-ռուսական մշակութային համատեքստում
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 435-441 էջ, Հայաստան
|
1606-1609 թթ. Մեծ սովը Հայաստանում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 17-34
|
Հնդկաստանի, Չինասատանի և Ճապոնիայի միջնադարի ու նոր ժամանակների պատմություն
2017 | Book
Դասախոսություններ: Երևան, 2017թ., 185 էջ
|
Фрески церкви Тиграна Оненца (Св. Григория) в Ани (1215). Конфессиональный аспект
2016 | Article
Актуальные проблемы теории и истории искусства. 2016, стр. 69-70
|
«Расцветшие» животные в искусстве Сасанидского Ирана, средневековой пластике Армении и Древней Руси
2016 | Article
Актуальные проблемы теории и истории искусства VII. 2016, стр. 64-65
|