Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Gabrielyan Mkhitar , Ruzanna Tsaturyan
Perceiving Nationalism as Negative: Lack of Compromise
2016 | Thesis
Bringing the Strands Together: New Prospects for the Social Sciences? Multiple Challenges in The Southern Caucasus and the Broader Regional Context, 2016, p. 36
|
U.S. declaration of independence: “Pursuit of happiness” (In perspective of Aristotle and Cicero)
2016 | Thesis
ԱՄՆ անկախության հռչակագիր - 240, 2016, 19-20 էջ
|
Է. Մինասյան , Ա. Մելիքոնյան, Է. Գևորգյան, Կ. Խաչատրյան, Յ. Հովսեփյան, Ա. Վիրաբյան
Հայոց պատմություն 12-րդ դասարան, նորագույն շրջան հումանիտար հոսքի համար
2016 | Book
Դասագիրք: Զանգակ, 2016թ․, 320 էջ
Աշոտ Երկաթ. թագավոր Հայոց
2016 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 120 էջ
Գրիգոր Նարեկացին հայ ձեռագրական արվեստում
2016 | Book
Նաիրի, 2016թ․, 120 էջ
Արքետիպային հարակցումները հայկական հրաշապատում հեքիաթներում և վիպապատմական բանահյուսության մեջ
2016 | Book
ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», 2016թ․, 462 էջ
Սփյուռքի ներքին տեղաշարժերը 1950-1980-ական թվականներին
2016 | Book
«Նորավանք» ԳԿՀ, 2016թ․, 164 էջ
Ararat Stepanyan
Գող Վասիլի իշխանությունը
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 47-55
|
Մտավորականությունը Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության Հասարակության Կառուցվածքում
2016 | Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2016, 47-59 էջ
|
Johannes Lepsius nach dem Weltkrieg, Teil 2
2016 | Article
Armenisch-Deutsche Korrespondenz, 2016, 171/2, pp. 35-37
|