Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Igit G. Gharibyan

Doctor of History, Professor | Chair of Archeology and Ethnography
Education (beginning with IHE)
1960-1965 Yerevan State University, Historical Faculty
1965-1968 Yerevan State University, post-Graduate study

Academic degree
(candidate - “The Fortress Lore and its Excavationsdates”, 1970, The Institute of Archaeology and Ethnography AS Armenian SSR)
(doctoral - “Gladzor (Localization, Excavations, Epigraph monuments)”, 1996, The Institute of Archaeology and Ethnography AS Armenian SSR)

Professional experience
1968 November - Yerevan State University, Historical Faculty lecturer
1971 - Assistant - Professor
1996 - Professor

Academic courses
History of Primary Society, The Archaeology of Medieval Armenia, History of Archaeology, Armenian Epigraphs

Scale of professional interests
Armenian history, archaeology, architecture, epigraphs, art

Languages
Armenian, Russian, French (vocabulary)

Professional membership (NGO, professional council, editorial staff of scientific journal, funds etc.)
Yerevan State University Council
The Institute of Archaeology and Ethnography AS Armenia Council
Metodological Archaeological Council Attached to Government

Արծափ - Մեղրաձոր
2006 | Book
Երևան, 2006, 536 էջ
Օջախ-թոնրի պաշտամունքի մի քանի սովորույթներն Աղձնիքում
2006 | Article
Ավանդական բանավոր ժառանգություն, ոչ նյութական մշակույթ, Հոդվածների ժողովածու Միջազգաին առաջին գիտաժողով, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2006, էջ 124-138
Բջնի ամրոցի 2003 - 2004 թթ. ուսումնասիրության նախնական արդյունքները
2005 | Article
Հին Հայաստանի մշակույթը, XIII, Երևան, 2005
Հովհանավանքը և Մուղնու Սգևոր վանքը ըստ Զաքարիա Սարկավագի
2005 | Article
Տարեգիրք, Երևան, 2005, էջ 188 - 201
Բջնիի հնավայրը (ուսումնասիրության նախնական արդյունքները)
2005 | Article
Հուշամատյան, Տարեգիրք, Երևան, 2005, էջ 103 - 118
Աղձնիքի հայերի օջախթոնրի պաշտամունքի մի քանի սովորույթների մասին
2005 | Article
Ավանդական բանավոր ժառանգություն, ոչ նյութական մշակույթ, զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2005
Հրաշագործ Ս.Գեղարդը
2005 | Article
Աստվածաշնչական Հայաստան, Երևան, 2005, էջ 211 - 233
Գլաձորի համալսարանը միջնադարյան Հայաստանի գիտակրթական նշանավոր օջախ
2005 | Article
Հայ գրերի գյուտի և Ամարասի դպրոցի 1600-ամյակին նվիրված կրթական միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2005, էջ 38 - 43
Ծրագիր «Նախնադարյան հասարակության պատմություն» ընդհանուր դասընթացի
2004 | Book
Երևան,2004, ԵՊՀ հրատ., 0,75 մամուլ
Ծրագիր. Հնագիտաազգագրական դաշտային պրակտիկայի
2004 | Book
Երևան, 2004, ԵՊՀ հրատ., մեկ մամուլ
Սուրբ Գեղարդ
2003 | Book
Երևան, 2003, 4 մամուլ
Նախնադարյան հասարակության պատմություն
2000 | Book
Երևան, 2001, Մոսկվա, 2000, թարգմանություն, 30 մամուլ
Ուշ բրոնզեդարյան նորահայտ դամբարան Մեղրաձոր գյուղի տարածքում
1987 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (62), Երևան 1987թ., էջ 117-124
|
Հնագիտական - ազգագրական ծրագիր դաշտային պրակտիկայի համար
1986 | Book
ԵՊՀ հրատ., 1986
Ծրագիր. Հայաստանի միջնադարյան հնագիտությունը
1985 | Book
ԵՊՀ հրատ., 1985
Գլաձոր (տեղադրությունը, պեղումները և վիմագրերը)
1983 | Book
Երևան, 1983, 14,5 մամուլ
Նախնադարյան հասարակության պատմություն
1982 | Book
Մոսկվա,1982, թարգմանություն, Երևան,1988, 21,6 մամուլ
ԽՍՀՄ հնագիտություն
1981 | Book
Մոսկվա 1978, թարգմանություն, Երևան,1981, 27 մամուլ
Ծրագիր. Հնագիտության հիմունքներ
1980 | Book
Մոսկվա,1976, թարգմանություն, Երևան,1980,2 մամուլ
Լոռե ամրոցի 1970թ. պողումները
1970 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 1970, հմր. 3
Լոռե քաղաքը և նրա պեղումները
1969 | Article
Սովետական Հայաստան, ամսագիր, 1969, հմր 1
Լոռե քաղաքի մատուռ-դամբարանը և նրա կավանոթները
1969 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 1969, հմր 2
Լոռե քաղաքի պեղումները
1969 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 1969, հմր. 1
Անիի վերջին թագավորը
1968 | Article
Հուսաբեր, 1969
Ուրարտական թագավորների արշավանքները և Արգիշտիխինիլիի հիմնադրումը
1968 | Article
Զեկուցումների ժողովածու: Միութենական ուսանողական հնագիտական ԺԲ կոնֆերանսի, Մոսկվա, 1968, 0,8 մամուլ (ռուս)
Անիի վերջին թագավորը
1968 | Article
Գարուն, 1968, հմր 1
Լոռե քաղաքը մատենագրության մեջ
1968 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 1968, հմր. 1
Մեկ թե երկու ուրարտական ամրոցներ Արմավիր և սբ.Դավիթ բլուրների տարածքում
1965 | Article
Զեկուցումների ժողովածու, համամիութենական ուսանողական հնագիտական ԺԱ կոնֆեր. 1965, Երևան, 1968, 0,7 մամուլ (ռուս)
Դատավարական կարգը, ընտանեկան և ժառանգական իրավունքը ըստ Մխիթար Գոշի «Հայոց Դատաստանագրքի»
1964 | Article
Ուսանողական գիտական աշխատությունների Տեղեկագիր, N10, պրակ. 1, Երևան, 1964, մեկ մամուլ