Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
On a representation of the Riemann zeta function (Ռիմանի զեթ ֆունկցիայի մի ներկայացման մասին)
2016 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #2, 35-38
|
On λ-definability of arithmetical functions with indeterminate values of arguments (Արգումենտների անորոշ արժեքներով թվաբանական ֆունկցիաների λ-որոշելիության մասին)
2016 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #2, 39-47
|
Yu. R. Hakopian , S. S. Aleksanian
Moore–Penrose inverse of bidiagonal matrices. III (Երկանկյունագծային մատրիցների Մուր–Պենրոուզի հակադարձումը. III)
2016 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #1, էջ 12-21
|
S. Z. Toroyan
On a conjecture in bivariate interpolation (Երկչափ միջարկման մի վարկածի վերաբերյալ)
2016 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #1, էջ 30-34
|
An asymptotic estimate of the number of solutions of a special system of boolean equations (Բուլյան հավասարումների հատուկ համակարգերի լուծումների քանակի ասիմպտոտիկ գնահատումները )
2016 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #1, էջ 35-39
|
D. H. Danoyan
Extending white-box cryptography based oblivious transfer protocol (Սպիտակ արկղի գաղտնագրության վրա հիմնված անտեղյակ փոխանցման հաղորդակարգի ընդլայնում)
2016 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #1, էջ 40-44
|
Transmission of narrow sound beams in nonlinear environment (Նեղձայնային փնջերի տարածումը ոչ գծային միջավայրում)
2016 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #1, էջ 45-51
|
G. Ye. Mkrtchyan , Ye. S. Mkrtchyan
A differentiation and divided difference formula for rational functions (Ռացիոնալ ֆունկցիաների համար դիֆերենցման և բաժանված տարբերության մի բանաձև )
2016 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #1, էջ 7-11
|
Yu.R. Hakopian , S.S. Aleksanyan
Moore–Penrose inverse of bidiagonal matrices. II (Երկանկյունագծային մատրիցների Մուր–Պենրոուզի հակադարձումը. II)
2015 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #3, էջ 8-16
|
H. A. Hakopian , S. Z. Toroyan
On the minimal number of nodes uniquely determining algebraic curves (Հանրահաշվական կորերը միակորեն որոշող հանգույցների փոքրագույն քանակի վերաբերյալ )
2015 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #3, էջ 17-22
|