Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Концептуальные и эмпирические аспекты координации и конвергенции внешнеполитических стратегий РФ и РА
2017 | Article
21-րդ դար - Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամ: 2017թ․, 2(43), 58-68 էջ, Հայաստան
|
Պատերազմի և հաշտության հարցը Ալեքսանդրապոլի արտակարգ խորհրդակցությունում. Անդրկովկասի անկախացումը (1918թ. ապրիլ)
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 2 (11), 80-93 էջ, Հայաստան
|
Քրդերի մասնակցությունը հայերի ցեղասպանությանը (Նիկոլայ Հովհաննիսյանի գրախոսական)
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1(10), 204-209 էջ, Հայաստան
|
Aram Terzyan
The Prospects of the EU–Armenia Partnership within the ENP Review: Is a Eurasian Economic Union - EU balance feasible?
2017 | Article
European Union Foreign Affairs Journal. 2017, 2, pp. 95-104
|
The Modern Challenges of the Interrelations between the Constitutional Justice and Politics in the Republic of Armenia
2017 | Article
Конституционное Правосудие. 2017, 2 (76), стр. 55-66
|
Քրդական հարցի ներկա վիճակը եվ զարգացման միտումները
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 3-18
|
Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կազմակերպության ռազմավարական հայեցակարգերի փոխակերպման առանձնահատկությունները
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 40-57
|
К вопросу о парламентских и президентских выборах в Армении (Հայաստանում նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների խնդրի շուրջ)
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 76-82
|
Թուրքիային տարածքային զիջումների հարցը Տրապիզոնի հաշտության խորհրդաժողովում (1918թ. մարտ-ապրիլ)
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր հանդես, 1(10), ԵՊՀ հրատ., Եր., 2017, էջ 29-41 www.armin.am
Вопрос войны и мира на александропольском чрезвычайном совещании. Независимость Закавказья
2017 | Article
СоюзИнфо, 2017 июнь 2, стр. 1-10
|