Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Պողոս Տարոնացի
1982 | Book
Եր. 1982 թ., 118 էջ
Անգլերենից կատարված փոխառությունների տառադարձումը արևմտահայերենում
1982 | Thesis
Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական 3-րդ կոնֆերանս (զեկուցումների թեզիսներ), Երևան, Հայկ. ՍՍՀ հրատ., 1982
Անգերեն արևելագիտության ֆակուլտետի ուսանողների համար
1981 | Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, 1981, 97 էջ
Էթիկականը նկարչության մեջ
1968 | Article
1968թ., ԵՊՀ
 
Contacts
Contacts:

Dean - Doctor of History
Gegham Petrosyan

Dean's office: (+374 60) 71-00-79,
(+374 60) 71-00-78,
(inner line 10-79,10-78),
int.rel@ysu.am