Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Ժողովրդավարական կառավարման հիմնական տիպեր
1996 | Article
Մատենաշար՝ Երիտասարդ գիտնականի ամբիոն ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 1996, պրակ 6 ջ 5-11(0,6)
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների կազմավորման հիմունքները և փոխհարաբերությունները
1996 | Article
Մատենաշար` Երիտասարդ գիտնականի ամբիոն ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 1996, պրակ 6, էջ 12-19 (0,7)
Демократия: определения и типология (ժողովրդավարություն՝ սահմանումներ և տիպաբանություն)
1995 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (86), Երևան 1995թ., էջ 146-155
|
Le ambiquita nazionali nell'era post-sovetica Quaderni di Azione Sociale
1995 | Article
Quaderni di Azione Sociale. Roma: 1995 p. 63-90
Демократия: определения и типология
1995 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան 1995, հ.2
Transition and Tradition
1995 | Article
East and Central Europe Program Bulletin, N.Y. 5(3), 1995
Պանթուրքիզմի գաղափարախոսության ընդունումը «Միություն և առաջադիմություն» կուսակցության երրորդ և չորրորդ համագումարներում, «Հայոց ցեղասպանություն. պատճառներ և դասեր»
1995 | Article
հ. 3, Երևան 1995, էջ 5-20
Հաղորդակցության ոչ-բառային միջոցները օտար լեզուվի դասավանդման ընթացքում
1995 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), Երևան, 1995, էջ 190-196
Ինչի մասին է ահազանգում աշխարհի փորձը, և որն է մեր ճանապարհը
1995 | Article
«Լրագիր», 13-14 ապրիլի 1995թ.
|
Հայության գոյապահպանության գաղափարախոսությունը
1994 | Book
Եր. 1994 թ., 80 էջ
 
Contacts
Contacts:

Dean - Doctor of History
Gegham Petrosyan

Dean's office: (+374 60) 71-00-79,
(+374 60) 71-00-78,
(inner line 10-79,10-78),
int.rel@ysu.am