Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Argina M. Davtyan

Assistant | Chair of Theory and History of Political Science
Education
1997 - 2001: YSU, Department of International relations (BA)
2001 - 2003: YSU, Department of International relations (MA)

Academic degree
PhD. - “The role of mass media in political processes”, 2010 (Political science)

Professional experience
2001 - 2002: teacher in school N35 after N.V.Gogol
2008 - till now: Lecturer at YSU

Academic courses
Political science, Political processes, political decision-making technologies,Culture of peace

Scale of professional interests
Mass media in political processes
Culture of peace

Languages
Armenian, Russian, English

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը հասարակական-քաղաքական կյանքում
2016 | Article
Актуальные научные исследования в современном мире. 2016, стр. 46-52
|
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը հասարակական-քաղաքական կյանքում
2016 | Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու: 2016թ․, 1.4 (14), 126-129 էջ, Հայաստան
|
Հասարակական կարծիքի ձևավորումը ԶԼՄ-ում ՀՀ ժողովրդավարացման պայմաններում
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 59-67
|
Քաղաքական մարտահրավերները և զանգվածային լրատվամիջոցները Հայաստանի Հանրապետությունում
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 130.6, Երևան 2010թ., էջ 74-82
|
ԶԼՄ-ի ազատության և արդյունավետ գործառնության հիմնահարցը
2009 | Article
«Քաղաքագիտություն» բուհական գիտամեթոդաբանական նյութերի ժողովածու, Եր.,ԵՊՀ հրատ. 2009 թ., էջ 110-127
Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների դերը հասարակական-քաղաքական կյանքում
2007 | Article
«Իմաստասիրական անդրադարձներ» գիտ.հոդ. ժողովածու,Եր., ԵՊՀ հրատ., էջ 166-176
Ինֆորմացիոն անվտանգությունը որպես ազգային անվտանգության բաղկացուցիչ
2007 | Article
«Վասն արդարութեան» իրավական գիտամեթ. հանդես, 2-3, Եր. 2007 թ., էջ 90-96
|