Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Edgar A. Kalantaryan

Associate Professor | Chair of Public Administration
Education
2001 - 2005: YSU, Faculty of International Relations, Department of Political Sciences, Bachelors degree
2005 - 2006: YSU, Faculty of International Relations, Department of Political Sciences, masters degree, first year
2006 - 2009: Italy, Bologna state university, Faculty of Political Sciences, Department of Public Administration
2009 - 2010: YSU, Faculty of International Relations, Department of Political Sciences, masters degree
2011 - 2014: YSU, Faculty of International Relations, PhD student

Academic degree
2014: PhD in Political Science
Topic: “Public information governance of the republic of Armenia”

Working Experience
2015 September-December- Training Program for Staff, ERASMUS MUNDUS (Italy). Visiting professor at the Department of Political Science and Sociology, University of Bologna.
Since 2010: YSU Lecturer
From 2011 till now: Deputy Dean of the faculty of International Relations

Academic courses
Information Governance in the RA
Public Administration Theory (1)
Public Administration Theory (2)
Theory of Public Organizations
e-Governance

Scope of scientific interests
Governance of Public Organizations
Public Administration
Information (state) Governance
e-Governance
New Public Administration and Management

Languages
Armenian, Italian, English, Russian

edgar.kalantaryan@ysu.am

Իտալիայի Հանրապետության ընտրական համակարգը
2022 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2022 № 1 (37), էջ 74-83
|
Խորհրդարանական կառավարման սահմանադրական կառուցակարգերը (ՀՀ-ի և ԳԴՀ-ի օրինակով)
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 42-53
|
Իտալիայի պետական կառավարման զարգացման արդի միտումները
2020 | Article
«Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու», 2020, թիվ 2 (24), էջ 91-99
«Հանրային կառավարում» հասկացության սահմանման հարցի շուրջ
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 73-80
|
Public Management Reforms in the Republic of Armenia
2019 | Article
СОТИС-социальные технологии, исследования, 6(100)2019 ноябрь-декабрь, Москва, 2019, стр. 17-26:
|
Կառավարման ձևերի կերպափոխման միտումները հետխորհրդային երկրներում
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 69-75
|
Բարեփոխումների դերն ու նշանակությունը հհ պետական կառավարման համակարգում
2019 | Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2(22), 187-195 էջ, 2019
Կազմակերպությունների կազմակերպչական կառուցվածք եվ արդյունավետություն
2019 | Article
Գիտական Արցախ, N 2 (3), 141-147 էջ, 2019
Տեղեկատվական հասարակությունը արդյունավետ կառավարման երաշխիք
2018 | Article
Լրատու- Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2018, էջ 279-284
|
Հանրային կառավարման տեսություն (մաս 2-րդ)
2018 | Book
Դասընթացի ծրագիր և ուսումնամեթոդական ուղեցույց, Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2018, 78 էջ
|
Մանիպուլյացիոն կառավարման ազդեցությունը հասարակական կարծիքի վրա
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 71-81
|
Տեղեկատվական անվտանգության հիմնախնդիրները ՀՀ պետական կառավարման համակարգում
2017 | Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2017թ․, 223-233 էջ, Հայաստան
|
Էլեկտրոնային և սոցիալական մամուլը պետական կառավարման համակարգում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 45-53
|
Հանրային կազմակերպությունների տեսություն
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 200 էջ
|
Հանրային կառավարման տեսություն (մաս 1)
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 48 էջ
|
Մանիպուլյացիոն մեթոդները կառավարման համակարգում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 68-77
|
О некоторых аспектах информационных войн
2016 | Article
Образование, культура и ценностные ориентации современного мира. 2016, стр. 240-244
|
Առաջնորդի (լիդերի) ինստիտուտը հանրային կազմակերպություններում
2016 | Article
Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի Լրատու: Գիտ. Հոդվածների պարբերակ. Ժողովածու: «Լիմուշ» հարտ., 2016, էջեր 231-239
|
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման արդյունավետությունը ՀՀ պետական կառավարման համակարգում
2015 | Article
Լրատու, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի, ISSN 1829-4227, Եր., 2015թ., էջ 214-224
Правовое регулирование информационного управления в республике Армения
2015 | Article
Современные глобальные проблемы социальных и гуманитарных наук: Сборник научных трудов.-СПб.: Изд. Санкт-Петербургскогоуниверситетауправленияиэконмики, 2015 г., с. 108-112
|
Զանգվածային լրատվամիջոցները ՀՀ պետական կառավարման համակարգում
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 31-38
|
ՀՀ էլեկտրոնային կառավարման արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 141.6, Երևան 2013թ., էջ 66-74
|
Արցախյան հակամարտության պատմա-քաղաքագիտական համեմատական վերլուծություն
2012 | Article
<<Բազմավեպ>> հայագիտական հանդես, թիվ 1-2 Վենետիկ- Ս. Ղազար
Զանգվածային լրատվամիջոցները` պետական տեղեկատվական քաղաքականության սուբյկետ
2012 | Article
Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան Երևան, <<Լրատու>> 2 (13)
Տեղեկատվական անվտանգության և տեղեկատվական կառավարման հարցի շուրջ
2012 | Article
Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան Երևան,<<Լրատու>> 1(12)