Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Համացանցային ԶԼՄ-ների դասակարգման հիմնախնդիրը
2016 | Article
Բանբեր Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան լեզվագիտական համալսարանի։ Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ, 2016, 1(38), էջ 89-97
|
Толерантность как модель социального общения в армянских медиатекстах (на примере газеты "Аравот")
2015 | Article
Ценностные ориентиры современной журналистики. 2015, стр. 75-80
|
Հայոց ցեղասպանության թեման հայկական առցանց մամուլի դիսկուրսում
2015 | Article
այագիտության հարցեր: 2015թ․ 3/6/, 22-29 էջ
|
Ценности национальной и глобальной культур: мастерство диалога
2015 | Article
МедиаАльманах. 2015, 5, стр. 47-53
|
Էկոլոգիական խնդիրները՝ էկոլոգիական ժուռնալիստիկայի դիտանկյունից
2015 | Article
Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա: 2015թ․, 4-6 էջ
|
Գովազդային տեխնոլոգիները հանրային կարծիքի վրա ազդելու և գործողության մղելու մեթոդ
2015 | Article
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի Գիտական հոդվածների ժողովածու (ԿԱՃԱՌ): 2015թ․Տարեկան, 329-336 էջ
|
Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա
2015 | Book
Խմբագիր՝ Ն. Ն. Մարտիրոսյան, Եր., «Հայկական օն-լայն լրատվամիջոցների և լրագրողների ասոցիացիա» հրատ., 2015, 96 էջ
|
Եվրաինտեգրման ընկալումները հայաստանյան մամուլում
2015 | Article
«21-րդ դար», 2015 թ., 2 (60), Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, էջ 135-146
Եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացների տեղեկատվական դաշտի որոշ իրողություններ
2015 | Article
«ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու. Հասարակական գիտություններ», 2015 թ., 1.7 (10), Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ 144-148,
ysu.am/files
Հայաստանի եվրաինտեգրումը եվրոպական լրատվադաշտի ընկալմամբ
2015 | Article
«21-րդ դար», 2015 թ., 5 (63), Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, էջ 95-106,
www.noravank.am