Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Профессиональная идентичность журналиста и многовекторность национальной аудитории
2014 | Article
«Материалы международной научно-практической конференции «Журналистика 2013»», Изд. - полиг. комплекс ИТАР - ТАСС, Москва, 2014, стр. 84 - 85
,,The Soviet Sixsties: Forms of Cultural Resistance,, in Sweet Sixsties 2014
2014 | Article
Specters and Spirits of a Parallei Avand - Garde, ed. Georg Schollhammer, Stemberg Press, Berlin, 2014, pp. 449 - 464
Հանրային կապեր. Հանրային կարծիքի վրա ազդեցության մեթոդներ
2014 | Article
«Հանրային հաղորդակցություն. արդի մարտահրավերները ու զարգացման հեռանկարները. Հայաստան 2013» գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2014, էջ 40 - 51
Տեղեկատվական պատերազմներ
2014 | Book
Դասախոսություններ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, 39 էջ
|
Հայ - ադրբեջանական կիբեռպատերազմը որպես տեղեկատվական հակամարտության կարևոր բաղկացուցիչ
2014 | Article
Գիտաժողովի նյութեր, «Հանրային հաղորդակցություն, արդի մարտահրավերներն ու զարգացման հեռանկարները, Հայաստան 2013», «Էդիթ Պրինտ» Երևան 2014, էջ 113 - 118
|
Լրատվադաշտի և խոսքի ազատության ընկալումների փոփոխությունները հետխորհդային տարածքում 1991-2011 թթ.,
2013 | Article
«Հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈւԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու. հատոր 3-րդ», 2013 թ., Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ 301-304
ysu.am/files
Սոցիալական խնդիրների լրագրության կարևորությունը Հակաստանի մեդիադաշտի զարգացման համար
2013 | Article
Սոցիալական խնդիրների ժուռնալիստիկա, ուսումնական ուղեցույց, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2013, էջ 4-10
Վերակառուցումը և հին միֆի կործանման լուսաբանումը հայ մամուլում (1988 - 1995 թթ.)
2013 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2013, էջ 131 - 136
|
Միֆաստեղծումը հայաստանյան մամուլի էջերում (1988 - 1995 թթ.)
2013 | Article
Հայ գրատպության 500 - ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65 - ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու 3, հասարակական գիտություններ (իրավագիտություն, ժուռնալիստիկա), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 324 - 329
|
Գեղարվեստական ժամանակը հեղինակի մեջ և նրանից դուրս (Համաստեղ)
2013 | Article
«Պատմության հարցեր», տարեգիրք, «Զանգակ - 97» հրատ., Երևան, 2013, էջ 162 - 171