Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Հայոց ցեղասպանության թեման հայկական առցանց մամուլի դիսկուրսում
2015 | Article
այագիտության հարցեր: 2015թ․ 3/6/, 22-29 էջ
|
Ценности национальной и глобальной культур: мастерство диалога
2015 | Article
МедиаАльманах. 2015, 5, стр. 47-53
|
Էկոլոգիական խնդիրները՝ էկոլոգիական ժուռնալիստիկայի դիտանկյունից
2015 | Article
Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա: 2015թ․, 4-6 էջ
|
Գովազդային տեխնոլոգիները հանրային կարծիքի վրա ազդելու և գործողության մղելու մեթոդ
2015 | Article
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի Գիտական հոդվածների ժողովածու (ԿԱՃԱՌ): 2015թ․Տարեկան, 329-336 էջ
|
Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա
2015 | Book
Խմբագիր՝ Ն. Ն. Մարտիրոսյան, Եր., «Հայկական օն-լայն լրատվամիջոցների և լրագրողների ասոցիացիա» հրատ., 2015, 96 էջ
|
Եվրաինտեգրման ընկալումները հայաստանյան մամուլում
2015 | Article
«21-րդ դար», 2015 թ., 2 (60), Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, էջ 135-146
Եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացների տեղեկատվական դաշտի որոշ իրողություններ
2015 | Article
«ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու. Հասարակական գիտություններ», 2015 թ., 1.7 (10), Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ 144-148,
ysu.am/files
Հայաստանի եվրաինտեգրումը եվրոպական լրատվադաշտի ընկալմամբ
2015 | Article
«21-րդ դար», 2015 թ., 5 (63), Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, էջ 95-106,
www.noravank.am
Հայաստանի համացանցային ԶԼՄ-ների բնութագրիչները
2015 | Book
Հետազոտություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 88 էջ
|
Հայաստանում համացանցային ԶԼՄ-ների ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները
2015 | Book
Փորձագիտական հարցազրույցների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 152 էջ
|