Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Նանե Վարդանյան, Նաղաշ Մարտիրոսյան , Մուշեղ Հովսեփյան, Արաքս Պողոսյան, Անուշ Մարտիրոսյան
Ռադիոժուռնալիստի վարպետություն
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 44 էջ, Հայաստան, Երևան
|
Սաթենիկ Գրիգորյան
Գովազդի ձեվավորման հոգեբանական առանձնահատկությունները հայաստանյան հեռուստաշուկայում
2016 | Article
Այլընտրանք, 2016թ․, #4, 230-235 էջ, Հայաստան
|
Վահան Տերյանի անհայտ նախաձեռնությունը. հայ որբերի հուշերը
2016 | Book
Բնագրեր, մենագրություն, Երևան, 2016, «Անտարես», 376 էջ
Освещение событий Ереванского тарифного майдана в эфире армянских электронных СМИ
2016 | Article
Журналистика в 2015 году, Информационный потенциал общества и ресурсы медиасистемы, материалы международной научно-практической конференции, 5-6 февраля 2016г, Москва, стр. 182-183
Համացանցային ԶԼՄ-ների դասակարգման հիմնախնդիրը
2016 | Article
Բանբեր Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան լեզվագիտական համալսարանի։ Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ, 2016, 1(38), էջ 89-97
|
Толерантность как модель социального общения в армянских медиатекстах (на примере газеты "Аравот")
2015 | Article
Ценностные ориентиры современной журналистики. 2015, стр. 75-80
|
Հայոց ցեղասպանության թեման հայկական առցանց մամուլի դիսկուրսում
2015 | Article
այագիտության հարցեր: 2015թ․ 3/6/, 22-29 էջ
|
Ценности национальной и глобальной культур: мастерство диалога
2015 | Article
МедиаАльманах. 2015, 5, стр. 47-53
|
Էկոլոգիական խնդիրները՝ էկոլոգիական ժուռնալիստիկայի դիտանկյունից
2015 | Article
Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա: 2015թ․, 4-6 էջ
|
Գովազդային տեխնոլոգիները հանրային կարծիքի վրա ազդելու և գործողության մղելու մեթոդ
2015 | Article
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի Գիտական հոդվածների ժողովածու (ԿԱՃԱՌ): 2015թ․Տարեկան, 329-336 էջ
|