Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա
2015 | Book
Խմբագիր՝ Ն. Ն. Մարտիրոսյան, Եր., «Հայկական օն-լայն լրատվամիջոցների և լրագրողների ասոցիացիա» հրատ., 2015, 96 էջ
|
Եվրաինտեգրման ընկալումները հայաստանյան մամուլում
2015 | Article
«21-րդ դար», 2015 թ., 2 (60), Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, էջ 135-146
Եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացների տեղեկատվական դաշտի որոշ իրողություններ
2015 | Article
«ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու. Հասարակական գիտություններ», 2015 թ., 1.7 (10), Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, էջ 144-148,
ysu.am/files
Հայաստանի եվրաինտեգրումը եվրոպական լրատվադաշտի ընկալմամբ
2015 | Article
«21-րդ դար», 2015 թ., 5 (63), Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, էջ 95-106,
www.noravank.am
Հայաստանի համացանցային ԶԼՄ-ների բնութագրիչները
2015 | Book
Հետազոտություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 88 էջ
|
Հայաստանում համացանցային ԶԼՄ-ների ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները
2015 | Book
Փորձագիտական հարցազրույցների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 152 էջ
|
Հայաստանի համացանցային ԶԼՄ-ների կազմավորման և զարգացման շրջափուլերը
2015 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, թիվ 3 (645), Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2015, էջ 242-248
|
Համացանցային լրագրողների մասնագիտական կրթության առանձնահատկությունները Հայաստանում
2015 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, թիվ 3-4, Երևան, «Ասողիկ» հրատ. 2015, էջ 90-96
|
Հայոց ցեղասպանության ժխտողականության հարցն ամերիկյան մամուլում (2014-15թթ․-ապրիլ)
2015 | Article
Ակունք, 2015թ․, Թիվ 2(12), 137-143 էջ
|
The influence of Soap Operas on Armenian TV on the formation of the social behavior of teenager
2015 | Article
21st Century, 2015, 1 (17), 96-112 pp.
|