Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Anahit Kh. Brutyan

Associate Professor | Chair of Communication and New Media

Կրթության և դաստիարակության դերի արժևորումը «Հյուսիսափայլ» ամսագրում
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 75-85
|
Ն. Ն. Մարտիրոսյան , Դ. Վ. Պետրոսյան, Լ. Կ. Սայադյան, Ա. Ռ. Մենեմշյան, Ա. Խ. Բրուտյան , Ա. Ս. Գոյունյան, Հ. Ն. Զորյան, Վ. Գ. Պետրոսյան, Ա. Շ. Մկրտիչյան
Ժուռնալիստի վարպետություն դասընթացի ծրագիր-ուղեցույց
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 44 էջ
|
«Ժուռնալիստի վարպետություն» առարկայի դասավանդումը (մեթոդական խնդիրներ)
2012 | Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», թիվ 1 - 2, 2012, էջ 108 - 114
Հայոց լեզվի արժևորումը Պարույր Սևակի հրապարակախոսության մեջ
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 55-60:
Հայ մանկավարժական մամուլ
2011 | Book
Ծրագիր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011, 16 էջ
Արևելահայ մանկավարժական մամուլը
2009 | Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009, 152 էջ
Կրթության հիմնախնդիրները Հովհ. Թումանյանի հրապարակախոսության մեջ
2009 | Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Թ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009, էջ 101 - 108
Դպրոցի և կրթության հարցերը XIX դարի հայ մանկավարժական մամուլի էջերում
2009 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2009, էջ 101 - 108, թիվ 1, էջ 187 - 192
|
«Դաստիարակ» ամսագրի տեղը և դերը XIX դարի արևելահայ մանկավարժական մամուլի համակարգում
2008 | Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», թիվ 3 - 4, 2008, էջ 107 - 110
Լրատվական գործակալությունները զանգվածային լրատվամիջոցների համակարգում
2007 | Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Ը, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2007, էջ 99 - 111
Կրթության հարցերը Ն. Աղբալյանի հրապարակախոսության մեջ
2006 | Article
«Նիկոլ Աղբալյան - 130» (Միջազգային գիտաժողովի նյութեր), «Լուսակն» հրատ., Երևան 2006, էջ 54 - 63
Ուսուցչական կադրերի խնդիրը արևելահայ մանկավարժական մամուլում
2005 | Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Է, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2005, էջ 68 - 76
Կանանց կրթության հիմնախնդիրը XIX դարի արևելահայ մանկավարժական մամուլում
2005 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 156-161
|
Կանանց կրթության խնդիրները արևելահայ մանկավարժական մամուլում
2005 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 2005, էջ 156 - 161
Կրթական հիմնախնդիրների արտացոլումը «Վարժարան» ամսագրում
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 207-212
|
Ռուսաստանի հայ ուսուցիչների առաջին համագումարը
2002 | Article
«Մանկավարժական միտք», թիվ 4, Երևան, 2002, էջ 163-172