Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Armen R. Avetisyan

Assistant | Chair of Communication and New Media
Education
1998 - 1999: Courses at YSU Preparatory Faculty
1999 - 2003: YSU, Faculty of Journalism, Baccalaureate
2003 - 2005: YSU, Faculty of Journalism, Master Degree studies
2012 - 2014: YSU, Faculty of International Relations, Chair of Political Studies

Academic Degree
Candidate of Philology

Professional Experience
2003 - 2005: YSU Faculty of Journalism, employee at the TV laboratory of the Chair of TV Journalism
2004 - 2006: Vice-president of YSU Trade Union
2006 - present: President of YSU Trade Union
2008 - present: Member of Board and Presidency of Republican Branch Union of Trade Unions of RA IHE
2010 - present: Expert at the Staff of the National Assembly of the RA
2016 - present: Assistant at the Chair of History and Theory of Press of YSU Faculty of Journalism

Social activities
1998 - 2016: Founder of Youth Union “Javakhk”, Vice-Chairman
1999 - present: Member of Compatriotic Beneficiary Union “Javakhk”, member of presidency
2004 - 2005: Chairman of Student Union of YSU Trade Union
2006 - present: Member of YSU Academic Council
2007 - present: Member of Board of the Confederation of Trade Unions of Armenia
2007 - present: Member of Presidency of the Eurasian Association of Trade Union Organizations
2012 - present: Founder of the NGO “YSU Young Scientists Association”
2015 - present: Director of the Beneficiary Union "Javakhk"

Scale of professional interests
Internet media history and theory, online TV, online radio Internet journalism genres, professional activities of a journalist on the Internet, social networks and online media

Languages
Armenian (native), Russian, English

Awards received
2004: YSU “Best Student”
2004: YSU “Silver Medal”
2009: YSU “Gold Medal”
2014: YSU “Gold Commemorative Medal”
2016: RA Ministry of Defense “Marshal Baghramyan” medal
2016: Jubilee medal "100 years of Trade Unions of Russia"

Համացանցային ԶԼՄ-ի առանձնահատկությունները և կոնվերգենցիան
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 91-99
|
Համացանցային լրատվական կայքերի ձևավորումը Հայաստանում
2018 | Article
Ժուռնալիստկա և հաղորդակցություն, Տեսության և պատմության հարցեր, խմբագրական խորհրդի նախագահ` Պետրոսյան Դ. Վ., Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, էջ 51-60
|
Համացանցային ԶԼՄ-ի էթիկական կարգավորման առանձնահատկությունները
2018 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2018, 1-2, էջ 51-56
|
Ռադիոյի և հեռուստատեսության համացանցային հեռարձակման առանձնահատկությունները Հայաստանում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 67-77
|
Լրատվական գործակալությունների և տպագիր լրատվամիջոցների համացանցային ներկայացվածությունը Հայաստանում
2017 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2017, 3-4, էջ 70-75
|
Համացանցային լրագրողի մասնագիտական վերափոխումների հիմնախնդիրները
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 70-80
|
Համացանցային ԶԼՄ-ների դասակարգման հիմնախնդիրը
2016 | Article
Բանբեր Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան լեզվագիտական համալսարանի։ Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ, 2016, 1(38), էջ 89-97
|
Հայաստանի համացանցային ԶԼՄ-ների բնութագրիչները
2015 | Book
Հետազոտություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 88 էջ
|
Հայաստանում համացանցային ԶԼՄ-ների ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները
2015 | Book
Փորձագիտական հարցազրույցների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 152 էջ
|
Հայաստանի համացանցային ԶԼՄ-ների կազմավորման և զարգացման շրջափուլերը
2015 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, թիվ 3 (645), Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2015, էջ 242-248
|
Համացանցային լրագրողների մասնագիտական կրթության առանձնահատկությունները Հայաստանում
2015 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, թիվ 3-4, Երևան, «Ասողիկ» հրատ. 2015, էջ 90-96
|
Համացանցային տեղեկատվական պաշարները լրագրողի մասնագիտական գործունեության մեջ
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա (Տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ ԺԲ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 181-193
|
Տպագիր մամուլի արդիականացման նոր չափանիշները համացանցում
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 136.2, Երևան 2012թ., էջ 67-76
|
Ինտերնետային (համացանցային) ԶԼՄ-ների տիպաբանությունը
2011 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, № 4, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2011, էջ 251-261
|
Նոր մեդիան ոչ գալիս է հավելելու հինը, ոչ էլ հանգիստ է թողնում նրան
2011 | Article
Գարուն, № 5-6, Երևան, 2011, էջ 66-69
|