Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Armen R. Avetisyan

Assistant | Chair of Communication and New Media
Education
1998 - 1999 Student at YSU Preparatory Faculty
1999 - 2003 Bachelor’s degree at YSU Faculty of Journalism
2003 - 2005 Master’s degree at YSU Faculty of Journalism
2012 - 2014 Master’s degree at YSU Faculty of International Relations, Chair of Political Science

Academic degree
Candidate of Philological Sciences

Work experience
2003 - 2005 – Assistant at the TV Laboratory of the Chair of Radio and Television Journalism, YSU Faculty of Journalism
2004 - 2006 Deputy Chairman of YSU Trade Union Organization
2006 – present Chairman of YSU Trade Union Organization
2010-2018 Expert at the Staff of the RA National Assembly
2016 – Assistant at the Chair of New Media and Communication of YSU Faculty of Journalism

Social activities
1998 - 2016 Founder and Vice President of the Youth Union “Javakhk”
1999 – present Member of the Compatriotic Union “Javakhk”, member of the Presidium
2004 - 2005 Chairman of the Trade Union Organization of YSU Student Union
2006 – present Member of YSU Academic Council
2007– present Member of the Board of the Confederation of Trade Unions of Armenia and member of the Executive Committee since 2019
2007 – present Member of the Presidium of the Eurasian Association of Trade Union Organizations of the Universities, Vice President since 2017
2008 - 2019 Vice Chairman of the Branch Republican Union of Trade Unions of the Armenian Universities
2012 – present Founder of the NGO “YSU Union of Young Scientists”
2015 – present General Director of the Charitable Foundation “Javakhk”
2019 – present Chairman of the Branch Republican Union of Trade Union Organization of the Armenian Universities

Scope of scientific interests
Internet media history and theory, professional activities of the journalist on the Internet, social networks and online media

Language skills
Armenian (native), Russian, English

Awards
2004 YSU “Best student”
2004 YSU “Silver Medal”
2009 YSU “Gold Medal”
2014 YSU “Commemorative Gold Medal”
2016 “Marshal Baghramyan” Medal of the RA Ministry of Defense
2016 Jubilee Medal “100 Years of Russian Trade Unions”

Համացանցային ԶԼՄ-ի առանձնահատկությունները և կոնվերգենցիան
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 91-99
|
Համացանցային լրատվական կայքերի ձևավորումը Հայաստանում
2018 | Article
Ժուռնալիստկա և հաղորդակցություն, Տեսության և պատմության հարցեր, խմբագրական խորհրդի նախագահ` Պետրոսյան Դ. Վ., Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, էջ 51-60
|
Համացանցային ԶԼՄ-ի էթիկական կարգավորման առանձնահատկությունները
2018 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2018, 1-2, էջ 51-56
|
Ռադիոյի և հեռուստատեսության համացանցային հեռարձակման առանձնահատկությունները Հայաստանում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 67-77
|
Լրատվական գործակալությունների և տպագիր լրատվամիջոցների համացանցային ներկայացվածությունը Հայաստանում
2017 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2017, 3-4, էջ 70-75
|
Համացանցային լրագրողի մասնագիտական վերափոխումների հիմնախնդիրները
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 70-80
|
Համացանցային ԶԼՄ-ների դասակարգման հիմնախնդիրը
2016 | Article
Բանբեր Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան լեզվագիտական համալսարանի։ Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ, 2016, 1(38), էջ 89-97
|
Հայաստանի համացանցային ԶԼՄ-ների բնութագրիչները
2015 | Book
Հետազոտություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 88 էջ
|
Հայաստանում համացանցային ԶԼՄ-ների ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները
2015 | Book
Փորձագիտական հարցազրույցների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 152 էջ
|
Հայաստանի համացանցային ԶԼՄ-ների կազմավորման և զարգացման շրջափուլերը
2015 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, թիվ 3 (645), Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2015, էջ 242-248
|
Համացանցային լրագրողների մասնագիտական կրթության առանձնահատկությունները Հայաստանում
2015 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, թիվ 3-4, Երևան, «Ասողիկ» հրատ. 2015, էջ 90-96
|
Համացանցային տեղեկատվական պաշարները լրագրողի մասնագիտական գործունեության մեջ
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա (Տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ ԺԲ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 181-193
|
Տպագիր մամուլի արդիականացման նոր չափանիշները համացանցում
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 136.2, Երևան 2012թ., էջ 67-76
|
Ինտերնետային (համացանցային) ԶԼՄ-ների տիպաբանությունը
2011 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, № 4, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2011, էջ 251-261
|
Նոր մեդիան ոչ գալիս է հավելելու հինը, ոչ էլ հանգիստ է թողնում նրան
2011 | Article
Գարուն, № 5-6, Երևան, 2011, էջ 66-69
|