Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Naghash N. Martirosyan

Acting Head of Chair | Chair of Printed and Broadcast Media
Education
1984 - 1991: Yerevan State University, Philological faculty, Journalism department
1991 - 1994: Yerevan State University , Master’s degree program

Academic degree
2002 The candidate of philological sciences
2007 Associate Professor

Professional experience
1994: Instructor for Journalism department in YSU.
1994: The head and editor of “Lraber” news-program of the RA National television.
1997: Member of the Union of Journalist of RA.
1997: "02" TV program of National TV station in RA.
1997 - 2003: The author and the host of the “Court trial” TV program.
20.11.2007: The deputy of the dean for the Journalism faculty in YSU.
03.04.2008: The dean of the faculty of Journalism in YSU.

Academic courses
"Writing and reporting for TV", “TV and radio programs”, "Basics of journalism", "Present-day mass media in Armenia"

Scale of professional interests
TV Broadcasting: The history of the mass media.

Languages
Armenian (native), Russian, English (in plain).

Политические процессы и СМИ в Республике Армениа (после 1990-ых годов)
2017 | Article
Актуальные вопросы массовой информации и политических коммуникаций. 2017, стр. 194-210
|
Հեռուստաժուռնալիստի վարպետության դասընթացի ծրագիր-ուղեցույց
2016 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 48 էջ
Ն. Ն. Մարտիրոսյան , Դ. Վ. Պետրոսյան, Լ. Կ. Սայադյան, Ա. Ռ. Մենեմշյան, Ա. Խ. Բրուտյան , Ա. Ս. Գոյունյան, Հ. Ն. Զորյան, Վ. Գ. Պետրոսյան, Ա. Շ. Մկրտիչյան
Ժուռնալիստի վարպետություն դասընթացի ծրագիր-ուղեցույց
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 44 էջ
|
Հայ մամուլի պատմություն (18-րդ դարավերջ-20-րդ դարասկիզբ)
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 32 էջ
|
Նանե Վարդանյան, Նաղաշ Մարտիրոսյան , Մուշեղ Հովսեփյան, Արաքս Պողոսյան, Անուշ Մարտիրոսյան
Ռադիոժուռնալիստի վարպետություն
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 44 էջ, Հայաստան, Երևան
|
Էկոլոգիական խնդիրները՝ էկոլոգիական ժուռնալիստիկայի դիտանկյունից
2015 | Article
Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա: 2015թ․, 4-6 էջ
|
Հայոց ցեղասպանության ժխտողականության հարցն ամերիկյան մամուլում (2014-15թթ․-ապրիլ)
2015 | Article
Ակունք, 2015թ․, Թիվ 2(12), 137-143 էջ
|
The influence of Soap Operas on Armenian TV on the formation of the social behavior of teenager
2015 | Article
21st Century, 2015, 1 (17), 96-112 pp.
|
Ценности и идеи в телевизионных обращениях
2015 | Article
Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире: Материал ы IX Международной научно-практической конференции / 17-19 июня/, том 3, г. Санкт-Петербург,2015, стр. 49-52
Հայ հասարակության մեդիապատկերը.ամփոփ ուրվագիծ
2015 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, թիվ 1 (643), հուվար-ապրիլ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, էջ 376-381
|
Սոցիալական ցանցերի հնարավորությունների օգտագործումը բնապահպանական խնդիրները լուսաբանելիս
2015 | Article
Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա, ուսումնամեթոդական ձեռնարկի, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2015, էջ 26-30
Нагаш Мартиросян , Анаит Менемшян
Задачи формирования системы ценностей у подростков и электронные СМИ
2015 | Article
Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире, т. 4, "Стратегия будущего", Санкт-Петербург, 2015, стр. 42-49.
Нагаш Мартиросян , Вардуи Петросян
Этические проблемы в онлайн медиа /на примере СМИ Республики Армении
2015 | Article
Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире, Материалы IX Международной научно-практической конференции, т.4, РИНЦ, Санкт-Петербург, 2015,1стр. 52-55.
Էկոլոգիական խնդիրները՝ էկոլոգիական լրագրության տեսանկյունից
2015 | Article
Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2015, էջ 4-6
|
Դավիթ Ալավերդյան , Նաղաշ Մարտիրոսյան , Մուշեղ Հովսեփյան , Լիլիթ Հակոբյան , Սուրեն Դեհերյան, Արփինե Գրիգորյան, Մարգարիտ Եսայան, Տատյանա Հովհաննիսյան, Սամվել Մարտիրոսյան , Լիանա Սայադյան , Վարդուհի Պետրոսյան , Արփինե Հովհաննիսյան , Նիլս Լեոպոլդ, Սեբաստիան Մյուլեր, Պիեռ-Ֆրանսուա Դոկուր, Քվենտին վան Էնիս
Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ
2012 | Book
«Հայկարլի» ՍՊԸ տպարան, Երևան 2012, 128 էջ
|
Ապրած և չապրած տարիների կենսագիրը
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ.,Երևան, 2012, էջ 10-14
Մասնագիտական էթիկայի և օրենսդրության դասավանդումը ԵՊՀ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում
2012 | Article
Տեղեկատվություն և ապատեղեկատվություն. տեղեկատվական պատերազմների ժամանակակից մեթոդները
2009 | Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ժ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 72-75
Տեղեկատվական պատերազմներ. անցյալը և ներկան
2009 | Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ժ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 24-26
Լրատվությունն այլևս երկխոսություն է
2009 | Article
«Գարուն» ամսագիր, թիվ 7-8, Երևան, 2009թ., համահեղինակ Ն. Մարտիրսյան
«Գենդեր և լրագրություն» առարկայի դասավանդումը. մեթոդական խնդիրներ
2009 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում 1-2, «Ասողիկ» հրատարակչություն,Երևան, 2009թ.,
էջ 187 - 191
|
Թումանյանի հրապարակախոսությունը արդի լրագրության դիտանկյունից
2009 | Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Թ, ԵՊՀ հրատ.,Երևան, 2009,
էջ 70 - 77
|
Ներքին թշնամու կերպարը Հովհ. Թումանյանի ընկալմամբ
2009 | Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Թ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 47 - 51
|
Հեռուստատեսային ժուռնալիստիկա
2008 | Book
Դասագիրք Երևան, 2008, 392 էջ
Հանրային հեռարձակում, միջազգային փորձի և հայ իրականության համադրման ուրվագիծ
2007 | Manual
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում,
2007թ., NN 3-4, /ամս./, էջ13-18:
Հեռուստառադիոոլորտի իրավական կարգավորման մի քանի հարցեր
2007 | Article
Ժուռնալիստիկա, Տեսության և պատմության հարցեր,Պրակ Ը,Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2007թ.,էջ 241-247
Հեռուստաժուռնալիստիկայի հիմունքներ
2007 | Book
Ուսումնական ծրագրեր,Պրակ 3, ԵՄԱ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ,Երևան, 2007թ.,էջ 5-8:
Ժուռնալիստի ստեղծագործական գործունեության հիմունքներ
2005 | Article
Պրակ 2, ԵՄԱ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2005թ., էջ 24-30
Ազգային ինքնության խնդիրները «Հայրենիք» /Բոստոն/ ամսագրում 1920-ական թթ., Ի սկզբանէ էր բանն
2004 | Article
Երևանի համալսարանի հրատարակչություն,2004թ., էջ 136-140:
Նաղաշ Մարտիրոսյան , Լիանա Սայադյան
Հեռուստաժուռնալիստիկա
2003 | Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ե, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2003թ., էջ 160-164
Հայկական հարցը «Հայրենիք» ամսագրում
2001 | Article
Ժուռնալիստիկա.Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Բ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2001թ., էջ 102-111
«Հայրենիք» ամսագրի հրապարակախոսությունը
2001 | Book
Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2001 թ., 56 էջ
«Հայրենիք» ամսագրի ստեղծման պատմությունից
1999 | Article
Ժուռնալիստիկա.Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ա, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1999թ., էջ 102-121