Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Naghash N. Martirosyan

Acting Head of Chair | Chair of Printed and Broadcast Media
Education
1984 - 1991 Yerevan State University, Faculty of Philology, Department of Journalism
1991 - 1994 Post-graduate student, Yerevan State University

Academic degree
2002 The Candidate of Philological Sciences
2007 Associate Professor

Professional experience
1994 Lecturer of the Department, later of the Faculty of Journalism, Yerevan State University
1994-1997 The Editor-in-Chief of ‹‹Lraber›› News-Program of the RA National Television
1997-2002 The Author and the host of the ‹‹Court trial›› TV program
1999-2007 The Deputy Dean of the Faculty of Journalism, Yerevan State University
20.11.2007 The Acting Dean of the Faculty of Journalism , Yerevan State University
03.04.2008 till now the Dean of the Faculty of Journalism, Yerevan State University
Since 30.11.2021 the Acting Head of the Chair of Printed and Broadcast Media

Academic Courses Taught
History and Theory of Journalism, Interview Technology, Research Technology

Scale of professional interests
The history of the mass media, Modern theories of media influences

Languages
Armenian (native), Russian, English

Awards
2009-YSU Commemorative Gold Medal

Политические процессы и СМИ в Республике Армениа (после 1990-ых годов)
2017 | Article
Актуальные вопросы массовой информации и политических коммуникаций. 2017, стр. 194-210
|
Հեռուստաժուռնալիստի վարպետության դասընթացի ծրագիր-ուղեցույց
2016 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 48 էջ
Ն. Ն. Մարտիրոսյան , Դ. Վ. Պետրոսյան, Լ. Կ. Սայադյան, Ա. Ռ. Մենեմշյան, Ա. Խ. Բրուտյան , Ա. Ս. Գոյունյան, Հ. Ն. Զորյան, Վ. Գ. Պետրոսյան, Ա. Շ. Մկրտիչյան
Ժուռնալիստի վարպետություն դասընթացի ծրագիր-ուղեցույց
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 44 էջ
|
Հայ մամուլի պատմություն (18-րդ դարավերջ-20-րդ դարասկիզբ)
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 32 էջ
|
Նանե Վարդանյան, Նաղաշ Մարտիրոսյան , Մուշեղ Հովսեփյան, Արաքս Պողոսյան, Անուշ Մարտիրոսյան
Ռադիոժուռնալիստի վարպետություն
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 44 էջ, Հայաստան, Երևան
|
Էկոլոգիական խնդիրները՝ էկոլոգիական ժուռնալիստիկայի դիտանկյունից
2015 | Article
Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա: 2015թ․, 4-6 էջ
|
Հայոց ցեղասպանության ժխտողականության հարցն ամերիկյան մամուլում (2014-15թթ․-ապրիլ)
2015 | Article
Ակունք, 2015թ․, Թիվ 2(12), 137-143 էջ
|
The influence of Soap Operas on Armenian TV on the formation of the social behavior of teenager
2015 | Article
21st Century, 2015, 1 (17), 96-112 pp.
|
Ценности и идеи в телевизионных обращениях
2015 | Article
Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире: Материал ы IX Международной научно-практической конференции / 17-19 июня/, том 3, г. Санкт-Петербург,2015, стр. 49-52
Հայ հասարակության մեդիապատկերը.ամփոփ ուրվագիծ
2015 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, թիվ 1 (643), հուվար-ապրիլ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, էջ 376-381
|
Սոցիալական ցանցերի հնարավորությունների օգտագործումը բնապահպանական խնդիրները լուսաբանելիս
2015 | Article
Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա, ուսումնամեթոդական ձեռնարկի, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2015, էջ 26-30
Нагаш Мартиросян , Анаит Менемшян
Задачи формирования системы ценностей у подростков и электронные СМИ
2015 | Article
Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире, т. 4, "Стратегия будущего", Санкт-Петербург, 2015, стр. 42-49.
Нагаш Мартиросян , Вардуи Петросян
Этические проблемы в онлайн медиа /на примере СМИ Республики Армении
2015 | Article
Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире, Материалы IX Международной научно-практической конференции, т.4, РИНЦ, Санкт-Петербург, 2015,1стр. 52-55.
Էկոլոգիական խնդիրները՝ էկոլոգիական լրագրության տեսանկյունից
2015 | Article
Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2015, էջ 4-6
|
Դավիթ Ալավերդյան , Նաղաշ Մարտիրոսյան , Մուշեղ Հովսեփյան , Լիլիթ Հակոբյան , Սուրեն Դեհերյան, Արփինե Գրիգորյան, Մարգարիտ Եսայան, Տատյանա Հովհաննիսյան, Սամվել Մարտիրոսյան , Լիանա Սայադյան , Վարդուհի Պետրոսյան , Արփինե Հովհաննիսյան , Նիլս Լեոպոլդ, Սեբաստիան Մյուլեր, Պիեռ-Ֆրանսուա Դոկուր, Քվենտին վան Էնիս
Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ
2012 | Book
«Հայկարլի» ՍՊԸ տպարան, Երևան 2012, 128 էջ
|
Ապրած և չապրած տարիների կենսագիրը
2012 | Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ.,Երևան, 2012, էջ 10-14
Մասնագիտական էթիկայի և օրենսդրության դասավանդումը ԵՊՀ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում
2012 | Article
Տեղեկատվություն և ապատեղեկատվություն. տեղեկատվական պատերազմների ժամանակակից մեթոդները
2009 | Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ժ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 72-75
Տեղեկատվական պատերազմներ. անցյալը և ներկան
2009 | Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ժ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 24-26
Լրատվությունն այլևս երկխոսություն է
2009 | Article
«Գարուն» ամսագիր, թիվ 7-8, Երևան, 2009թ., համահեղինակ Ն. Մարտիրսյան
«Գենդեր և լրագրություն» առարկայի դասավանդումը. մեթոդական խնդիրներ
2009 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում 1-2, «Ասողիկ» հրատարակչություն,Երևան, 2009թ.,
էջ 187 - 191
|
Թումանյանի հրապարակախոսությունը արդի լրագրության դիտանկյունից
2009 | Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Թ, ԵՊՀ հրատ.,Երևան, 2009,
էջ 70 - 77
|
Ներքին թշնամու կերպարը Հովհ. Թումանյանի ընկալմամբ
2009 | Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Թ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 47 - 51
|
Հեռուստատեսային ժուռնալիստիկա
2008 | Book
Դասագիրք Երևան, 2008, 392 էջ
Հանրային հեռարձակում, միջազգային փորձի և հայ իրականության համադրման ուրվագիծ
2007 | Manual
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում,
2007թ., NN 3-4, /ամս./, էջ13-18:
Հեռուստառադիոոլորտի իրավական կարգավորման մի քանի հարցեր
2007 | Article
Ժուռնալիստիկա, Տեսության և պատմության հարցեր,Պրակ Ը,Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2007թ.,էջ 241-247
Հեռուստաժուռնալիստիկայի հիմունքներ
2007 | Book
Ուսումնական ծրագրեր,Պրակ 3, ԵՄԱ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ,Երևան, 2007թ.,էջ 5-8:
Ժուռնալիստի ստեղծագործական գործունեության հիմունքներ
2005 | Article
Պրակ 2, ԵՄԱ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2005թ., էջ 24-30
Ազգային ինքնության խնդիրները «Հայրենիք» /Բոստոն/ ամսագրում 1920-ական թթ., Ի սկզբանէ էր բանն
2004 | Article
Երևանի համալսարանի հրատարակչություն,2004թ., էջ 136-140:
Նաղաշ Մարտիրոսյան , Լիանա Սայադյան
Հեռուստաժուռնալիստիկա
2003 | Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ե, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2003թ., էջ 160-164
Հայկական հարցը «Հայրենիք» ամսագրում
2001 | Article
Ժուռնալիստիկա.Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Բ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2001թ., էջ 102-111
«Հայրենիք» ամսագրի հրապարակախոսությունը
2001 | Book
Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2001 թ., 56 էջ
«Հայրենիք» ամսագրի ստեղծման պատմությունից
1999 | Article
Ժուռնալիստիկա.Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ա, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1999թ., էջ 102-121