Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
YSU Department of Journalism was founded in 1949 as a part of the Faculty of Philology, but did not function permanently.:
>
Varduhy G. Petrosyan

Associate Professor | Chair of Communication and New Media
Education
1997 - 2002: Gyumri State Pedagogical Institute, Faculty of Armenian Philology, Chair of Journalism

Academic degree
February 2010 Doctor of Philology. Associate Professor.
Dissertation on “Journalism ethics, tne problems and developing issues in modern media”
2011 up to now- Lecturer at YSU

Professional experience
2002 - 2012 February – Lecturer at GSPI .
2002 - 2004 - Lecturer at ,, Progres,, University
2008 - 2009 - Lecturer at Russian-Armenian (Slavonic) University
2011 up to now - Lecturer at YSU
2012 - Lecturer at Advocacy school of RA

Academic courses
Media ethics, Media law, Journalism mastery
Scale of professional interests
Freedom of information, Media ethics and media law, self regulated mechanisms, new methods
of news making.

Scale of professional interests
Freedom of information, Media ethics and media law, self regulated mechanisms, new methods of news making.

Language skills
Armenian (native), English (fluent), Russian (fluent)

Participations
2004 (4th January – 7th April) Training at FAMU, USA
2007 (July 18-31) Summer School “New Model of Journalistic Education”, organized by YSU
Journalism Armenian School and International Center of Journalists
2007(August 19-29) Training at CFPJ Journalism School in Paris
2012 (April 11)- Internetional Conference at YSU, New and Alternative media:ethical and legal
problems
Author of scientific articles and researches.
Contacts.

Մեդիայի նշանագիտության ներածություն
2018 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 168 էջ
Էթիկական մարտահրավերները ապրիլյան քառօրյա պատերազմի օրերին
2017 | Article
Ակունք: 2017, թիվ 2(16), էջ 182-186
|
Հայոց ցեղասպանության ժխտողականության հարցն ամերիկյան մամուլում (2014-15թթ․-ապրիլ)
2015 | Article
Ակունք, 2015թ․, Թիվ 2(12), 137-143 էջ
|
Петросян Вардуи , Мартиросян Нагаш
Этические проблемы в онлайн медиа /на примере СМИ республики Армении
2015 | Article
Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире; Материалы IX междунарвдной научно - практической конференции (11-ое марта, 2015), Том 4, Санкт - Петербург, 2015, стр. 52 - 55
|
Блoги - СМИ или платформа свободного выражения?
2014 | Article
Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире; Материалы V междунарвдной научно - практической конференции (12-13 марта, 2014), Том 1, Санкт - Петербург, 2014, стр. 134 - 137
|
ԶԼՄ ինքնակարգավորում և կարգավորում
2014 | Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014 թ., էջ 44
|
Հեղինակային և հարակից իրավունքների օրենսդրական կարգավորումը Հայաստանում
2012 | Article
«Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր», Պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 149 - 152
|
Համացանցի իրավական կարգավորման հայկական և միջազգային փորձը
2012 | Article
«Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ», ուսումնական ուղեցույց, Երևան, 2012, էջ 44 - 49
|
Ժուռնալիստական էթիկա. հիմնախնդիրները և զարգացման միտումները արդի հայ մամուլում
2012 | Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012 թ., 107 էջ
|
Դավիթ Ալավերդյան , Նաղաշ Մարտիրոսյան , Մուշեղ Հովսեփյան , Լիլիթ Հակոբյան , Սուրեն Դեհերյան, Արփինե Գրիգորյան, Մարգարիտ Եսայան, Տատյանա Հովհաննիսյան, Սամվել Մարտիրոսյան , Լիանա Սայադյան , Վարդուհի Պետրոսյան , Արփինե Հովհաննիսյան , Նիլս Լեոպոլդ, Սեբաստիան Մյուլեր, Պիեռ-Ֆրանսուա Դոկուր, Քվենտին վան Էնիս
Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ
2012 | Book
«Հայկարլի» ՍՊԸ տպարան, Երևան 2012, 128 էջ
|
Օրենսդրության և ժուռնալիստական էթիկայի փոխհարաբերության հարցի շուրջ
2008 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 178-182
|
Էթիկական կանոնագրերի ստեղծումը և կիրառումը Հայաստանում
2008 | Article
Կանթեղ, Երևան, 2008 թ., էջ 180 - 184
|
Օրենսդրության և ժուռնալիստական էթիկայի փոխհարաբերության հարցի շուրջ
2008 | Article
Բանբեր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008թ., էջ 178-183
ԶԼՄ - ին ուղղորդող էթիկական նորմերը
2007 | Article
Հանրապետական գիտական նստաշրջան (նյութերի ժողովածու), Գյումրի, 2007 թ., էջ 30 - 32
|
Ժուռնալիստական ինքնակարգավորման գործընթացը Հայաստանում. մեխանիզմներն ու գործառույթները
2007 | Article
Հանրապետական գիտական նստաշրջան (նյութերի ժողովածու), Գյումրի, 2007թ., էջ 107-112
|
Լրագրողական էթիկայի դաշտը կարգավորող ՀՀ օրենքները
2004 | Article
Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն (գիտական աշխատություններ), Գյումրի, 2004 թ., էջ 180 - 184
|