Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>

Bachelor's Programmes:

Jurisprudence


Master's Programmes:

Business Law and International Arbitration
Procedural law and Advocacy
Human Rights and Constitutional Justice
Criminal Justice and Advocacy
Complex (theory-practical) Legal Studies
Entrant
Latest Publications
Շուշանիկ Ղուկասյան , Աշխեն Սողոմոնյան , Կարեն Մելիքսեթյան, Դավիթ Բակլաչյան
ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, ընդհանուր մաս, սխեմաներ
2023 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, խմբագիր Ա.Մ.Հայկյանց, Երևան, <<Հայրապետ>> հրատ., 2023 թ., 260էջ
Տարիել Բարսեղյան, Արփինե Հովհաննիսյան
Մտավոր սեփականության իրավունք
2023 | Book
ԵՊՀ, ուսումնական ձեռնարկ, «Հայրապետ» հրատ., Երևան, 2023, 368 էջ
Չմրացակցելու համաձայնությունն աշխատանքայի իրավունքում
2023 | Article
«Հայրապետ» հրատ., Երևան, 2023 թ., 120 էջ
Ընտրական համակարգի ազդեցությունը ժողովրդաիշխանության իրացման գործում
2022 | Book
Մենագրություն, Վարդան Նորիկի Այվազյան (Գլուխ 1), Անահիտ Արտյոմի Մանասյան (Գլուխ 2), Տարոն Վարդանի Սիմոնյան (Գլուխ 3): Երևան, Հայրապետ, 2022թ, 176 էջ
Государство в реалиях международно-уголовных деяний (Պետությունը միջազգային-քրեական արարքների իրողություններում)
2022 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2022 № 2 (37), էջ 97-112
|