Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Գրավով ապահովված պահանջները սնանկության վարույթում
2021 | Book
Գիտագործական ձեռնարկ, Երևան, Արդարադատության ակադեմիա, 2021, 64 էջ
|
Անբարեխիղճ մրցակցության հարաբերակցությունը դելիկտների, հակամրցակցային իրավունքի և մտավոր սեփականության իրավունքների հետ
2021 | Article
Դատական իշխանություն, Հունվար-փետրվար 2021 1-2 (259-260), 62-72 էջերը
Ընդդատության կանոնների խախտման դատավարական հետևանքները հայցադիմումը վարույթ ընդունելու փուլում
2021 | Article
Արդարադատություն, Երևան, 2021, N 1 (53), էջեր 77-85
|
Կատարողական վարույթը Հայաստանի Հանրապետությունում (ընդհանուր մաս)
2021 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, «Հայրապետ» հրատարակչություն, 2021, 160 էջ
Կատարողական վարույթը Հայաստանի Հանրապետությունում (ընդհանուր մաս)
2021 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, «Հայրապետ» հրատարակչություն, 2021, 160 էջ
Կատարողական թերթի ինստիտուտն արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունքի համատեքստում
2021 | Article
«Արդարադատություն» գիտական հանդես 1 (53), Երևան, 2021, էջ 6-13
|
Սնանկության գործով կառավարիչների գործունեության օրինականության նկատմամբ վերահսկողությունը
2021 | Article
Դատական իշխանություն, Երևան, 2021, էջ 29-36
|
Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության ընդունումը և դրանով ամրագրված կիսանախագահական կառավարման ձևի առանձնահատկությունները
2021 | Article
Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը և ազատական բարեփոխումները, Մաս 2, Երևան, Անտարես, 2021.-268 էջ, էջեր 65-88
Պետական կառավարման ձևի բարեփոխումները անցումային ժամանակաշրջանում (1990 - 1995 թթ.)
2021 | Article
Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը և ազատական բարեփոխումները: Մաս 2, Երևան, Անտարես, 2021.-268 էջ, էջեր 143-163
Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան պետությունների միջազգային ընտանիքում
2021 | Article
Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը և ազատական բարեփոխումները: Մաս 2:-Եր., Անտարես, 2021.- 268, էջ 164-175