Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Հայաստանի Հանրապետության էկոլոգիական իրավունք. Ընդհանուր մաս
2020 | Book
Գլխավոր խմբագիր՝ իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Վ. Հովհաննիսյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2020, 416 էջ
Անչափահաս դատապարտյալներ. Քրեակատարողական ասպեկտ
2020 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2020, թիվ 2 (87), 63-70 էջեր
|
Վարդան Պողոսյան, Նորա Սարգսյան
Սահմանադրության անմիջական գործողությունը և նորմերի կիրառման աստիճանակարգությունը սահմանադրության գերակայության համատեքստում (մաս 2)
2020 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2020, թիվ 2 (87), 4-18 էջեր
|
Անչափահասների հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Book
ԵՊՀ հրատ․, Երևան 2020, 272 էջ
Կամքի և կամահայտնության առանձնահատկությունները կեղծ և շինծու գործարքներում
2020 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2016 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017, էջեր 246-263
Կեղծ և շինծու գործարքների անվավերության տեսական և գործնական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Book
Եր., «Հայրապետ» հրատ., 2020, 216 էջ
Підготовка кандидатів на посаду судді та підвищення кваліфікації суддів у контексті питань захисту прав людини: досвід Академії юстиції Республіки Вірменія
2020 | Article
Слово Національної школи суддів України, 1 (30) 2020, Kyiv, pp 165-167
Predictability of the Constitutional Court Jurisprudence as an Important Precondition for Constitutional Stability
2020 | Article
Revista Institutului National al Justitiei, 2(53) 2020, Chisinau, pp. 41-46
Տնտեսական ընկերությունների կամավոր լուծարման հասկացությունը և հիմքերը
2020 | Article
Պետություն և իրավունք Թիվ 2 (87), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2020, 41-47 էջեր
Տնտեսական ընկերության լուծարման մասին որոշման իրավական բնույթը
2020 | Article
Դատական իշխանություն 7-8 (253-254), 2020, 45-56 էջեր