Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Predictability of the Constitutional Court Jurisprudence as an Important Precondition for Constitutional Stability
2020 | Article
Revista Institutului National al Justitiei, 2(53) 2020, Chisinau, pp. 41-46
Տնտեսական ընկերությունների կամավոր լուծարման հասկացությունը և հիմքերը
2020 | Article
Պետություն և իրավունք Թիվ 2 (87), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2020, 41-47 էջեր
Տնտեսական ընկերության լուծարման մասին որոշման իրավական բնույթը
2020 | Article
Դատական իշխանություն 7-8 (253-254), 2020, 45-56 էջեր
Լուծարումը որպես իրավաբանական անձի դադարման ձև
2020 | Article
Օրիանականություն № 20 2020, Տիր հրատ., Երևան, 2020, 54-61 էջեր
Կանխամտածված սնանկության հիմքով քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության կիրառման հիմնախնդիրները
2020 | Article
«Գիտական Արցախ» պարբերական 3(6), 2020, էջ 138-148
|
Democratic Ethics in the Modern World: Myth or Reality?
2020 | Article
Nottingham Law Journal, 2020, Vol. 28 (2), pp. 1-16
Օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքի իրագործումը Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, խմբագիր՝ Վ.Ն. Այվազյան, Երևան, «Հայրապետ» հրատ., 2020, 160 էջ
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու 1(3) - 2019
2020 | Book
Գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, 302 էջ
|
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2019 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու
2020 | Book
Գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, 292 էջ
|
Իրավական կոլիզիաների և օրենսդրական բացերի հաղթահարման արդի հիմնահարցերը
2020 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 5-26
|