Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Աշխատողների պահանջների բավարարման երաշխիքները սնանկության վարույթում
2020 | Article
«Դատական իշխանություն» 3-4, 2020, էջ 90-99
|
«Պարտադիր» հակընդդեմ հայցի ինստիտուտի իրավական բնույթը և գոյաբանական հիմքերը քաղաքացիական դատավարությունում
2020 | Article
«Արդարադատություն» գիտական հանդես 2 (51), Երևան, 2020, էջ 6-17
|
Ազգայնացում և սեփականազրկում. Պետությունների իրավունքը
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 62-73
|
Անիջական ժողովրդաիշխանության հիմնահարցը խորհրդային Հայաստանի սահմանադրական զարգացման երկրորդ փուլում. ՀԽՍՀ 1937 թ. Սահմանադրությունը
2020 | Article
ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 2(2)2019; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2020, էջ 42-51
Միմյանց հետ կապված գործերի ընդդատությունը որպես տարածքային ընդդատության ինքնուրույն տեսակ
2020 | Article
Օրինականություն, Եր., 2020, N 118, էջեր 57-66
|
Ինքնավարության իրավական բովանդակությունը և ինքնավար մարմինների առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Article
«Պետություն և իրավունք», 2020, № 3 (88), էջ 4-14
|
Վարդան Պողոսյան, Նորա Սարգսյան
Սահմանադրության անմիջական գործողությունը և նորմերի կիրառման աստիճանակարգությունը սահմանադրության գերակայության համատեքստում (մաս 1)
2020 | Article
«Պետություն և իրավունք», 2020, № 3 (88), էջ 15-26
|
Քրիստինե Գաբուզյան
Հայցային վաղեմության կիրառումն իրավունքների ինքնապաշտպանության դեպքում
2020 | Book
«Պետություն և իրավունք», 2020, № 3 (88), էջ 27-37
|
Ապրանքային նշանի համբավի (GOODWILL) իրավական պաշտպանության հիմնահարցերը
2020 | Article
«Պետություն և իրավունք», 2020, № 3 (88), էջ 38-46
|
Տնտեսական ընկերությունների լուծարման կարգը
2020 | Article
«Պետություն և իրավունք», 2020, № 3 (88), էջ 47-61
|