Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>
The Two-Party Political System and Perspectives of its Development in the Republic of Armenia
2017 | Article
Studia Politologiczne (Политологические исследования), N 44, издается институтом политических наук Варшавского университета, Варшава, 2017, էջ 300-306
Պետության և իրավունքի տեսություն-1
2017 | Book
Դասախոսություններ, ԵՊՀ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2016, 280 էջ
Իրավունքների իրացման ու պաշտպանության իրավական մշակույթի վերաիմաստավորման արդի ուղենիշները
2017 | Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, 1(23), Երևան, 2017թ., էջ 18-27
Վահե Ստեփանյան , Նաիրա Ալավերդյան
«Պաշտոնատար անձ» հասկացությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մեջ
2017 | Article
Պետություն և իրավունք, N 1 (75), Երևան, 2017, 3-10 էջ
|
Հանցագործությունների քննության մեթոդիկա: Կրիմինալիստիկական մեթոդիկա:
2017 | Book
Դասագիրք բուհերի իրավաբանական ֆակուլտետների ուսանողների համար՝ երաշխավորված ՀՀ ԿԳՆ կողմից, Երևան, Թասկ, 2017, 608 էջ
Խորհրդարանի կայունության երաշխավորման հիմնախնդիրները ՀՀ խորհրդարանական կառավարման համակարգում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 1 (22), էջ 3-10
|
Հեռակա դատաքննության ինստիտուտը ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 1 (22), էջ 11-25
|
Դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու որոշումը որպես դատական ակտը նոր հանգամանքով վերանայելու քաղաքացիադատավարական հիմք
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 1 (22), էջ 26-39
|
Բանկ հանդիսացող բաժնետիրական ընկերությունների բաժնետոմսերի համախմբման առանձնահատկությունները
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 1 (22), էջ 40-54
|
Անչափահասների նկատմամբ պատժի և քրեաիրավական ներգործության այլ միջոցների նշանակման առանձնահատկությունները
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 1 (22), էջ 55-61
|