Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>
Հեղինե Գրիգորյան
Ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում հանրային մասնակցության որոշ հարցերի շուրջ
2018 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 496-512
|
Մշակութային ժառանգության պահպանման ոլորտում միջազգային իրավական պատասխանատվության առանձնահատկություններ
2018 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 513-520
|
Ժողովրդավարության դոկտրինն ու դրա վերաիմաստավորումն արդի սահմանադրաիրավական մտածողության համատեքստում
2018 | Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, Ստեփանակերտ, «Դիզակ պլյուս» հրատարակություն, 1 (26), 2018, էջեր 32-39:
ՀՀ քաղաքացիական իրավունք. սեփականության իրավունք
2018 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, խմբ.` Վ. Դ. Ավետիսյան։– Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2018, 221 էջ (էլեկտրոնային գիրք)
|
Об основных вопросах мирового соглашения в судебном разбирательстве
2018 | Article
Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки, № 2 (15), 2018, стр. 44-55
|
Իրավունքի ձևականացման (դրական իրավունքի վերածման) իրավական կառուցակարգը և դրա փուլերը
2018 | Article
Պետություն և իրավունք, N 1 (79), Երևան, 2019, էջ 5-15
|
Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հայեցակարգի իրավական կարգավորման ու կառավարման հիմնահարցերը 1990-1995 թթ.
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 1 (25), էջ 3-13
|
Ապացուցման պարտականությունը բաշխելու ընդհանուր կանոնը ՀՀ քաղաքացիական դատավարության նոր օրենսգրքում
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 1 (25), էջ 14-29
|
Գաղտնի եղանակով կատարված լուսանկարները, ձայնագրությունները և տեսագրությունները քաղաքացիական դատավարությունում որպես ապացույց օգտագործելու օգտագործելու թույլատրելիության հիմնախնդիրները
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 1 (25), էջ 30-44
|
Տնտեսական և գործարարական գործունեության հարաբերակցության հիմնախնդիրը սահմանադրական փոփոխությունների լույսի ներքո
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 1 (25), էջ 45-52
|