Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>
Էկոլոգիական տեղեկատվության տրամադրման սահմանափակման որոշ հիմքերի իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 1 (22), էջ 62-76
|
Принципы конституционализма в экономической системе
2017 | Article
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика, № 1 (47) 2017 общественно-политический и научно-правовой журнал, Издается с 2005 года, № 1 (47) 2017) , ISSN 2500-0217 , 167-176.
|
Վահրամ Ավետիսյան , Արսեն Հովհաննիսյան
Միացման ձևով վերակազմակերպվող բանկի մասնակիցների իրավունքների պաշտպանության որոշ հիմնահարցեր
2017 | Article
Դատական իշխանություն, թիվ1-2 (211-212) հունվար-փետրվար, 2017, էջ 60-67
|
Հանցավոր վարքագծի մոտիվացիա
2017 | Book
Հեղինակային հրատ., Երևան, 2017, 96 էջ (էլեկտրոնային գիրք)
|
К вопросу о телеологической роли правовых функций государства
2016 | Article
Պետություն և իրավունք, N 4 (74), Երևան, 2016, 5-10 էջ
|
Էկոլոգիական տեղեկատվության մատչելիության իրավական կարգավորումը «Էկոլոգիական տեղեկատվության մատչելիության, որոշումների կայացմանը հասարակայնության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին» կոնվենցիայի համատեքստում
2016 | Article
Պետություն և իրավունք, N 4 (74), Երևան, 2016, 21-32 էջ
|
Գևորգ Պետրոսյան , Լաուրա Զոհրաբյան
Աշխատանքային վեճերի լիակատար քննության սկզբունքը
2016 | Article
Պետություն և իրավունք, N 4 (74), Երևան, 2016, 33-44 էջ
|
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ
2016 | Book
Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:
Էկոլոգիական իրավունքների պաշտպանության իրավական հիմքերի բարելավման հրամայականը Հայաստանի Հանրապետությունում
2016 | Article
Պետություն և իրավունք, N 3 (73), Երևան, 2016, էջեր 4-14
|
Էկոլոգիական ապահովագրության շրջանակներում տրամադրվելիք հատուցման կառուցակարգի հիմնավորումը ՀՀ-ի համար
2016 | Article
Պետություն և իրավունք, N 3 (73), Երևան, 2016, էջեր 15-23
|