Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>
Աիդա Իսկոյան , Լիլիթ Երեմյան
Միջոցների կիրառման վերաբերյալ ՀՀ քրեաիրավական կարգավորման հիմնախնդիրները միջազգային էկոլոգիական իրավունքի համատեքստում
2016 | Article
Պետություն և իրավունք, N 3 (73), Երևան, 2016, էջեր 32-40
|
Անձի իրավունքների ապահովման հիմնախնդիրները վարչական ձերբակալման և բերման ենթարկելու ընթացակարգերում՝ ազատությունից զրկման սահմանադրական հայեցակարգի համատեքստում
2016 | Article
Պետություն և իրավունք, N 3 (73), Երևան, 2016, էջեր 41-57
|
Պարզեցված վարույթը քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 3 (21), էջ 3-24
|
Պետության՝ որպես հանցագործությունից տուժողի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 3 (21), էջ 48-66
|
2015 թ. սահմանադրական բարեփոխումները և գիտության ու կրթության հիմնահարցերի հիմնադիր կարգավորման նոր հայեցակարգը
2016 | Article
Մարդու առանձին սոցիալական իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետության 2015թ. փոփոխություններով Սահմանադրության համատեքստում, Երևան, «ԻՐԱՎՈՒՆՔ» 2016. էջ 5-21
|
Կրթության իրավունքի սահմանադրական և օրենսդրական կարգավորման հիմնախնդիրները
2016 | Article
Մարդու առանձին սոցիալական իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետության 2015թ. փոփոխություններով Սահմանադրության համատեքստում, Երևան, «ԻՐԱՎՈՒՆՔ» 2016. էջ 22-40
|
Պատժի ենթարկված անձի վերասոցիալա կանացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2016 | Article
Մարդու առանձին սոցիալական իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետության 2015թ. փոփոխություններով Սահմանադրության համատեքստում, Երևան, «ԻՐԱՎՈՒՆՔ» 2016. էջ 60-78
|
ՀՀ Սահմանադրության նոր զարգացումները և աշխատանքային օրենսդրության բարեփոխման հրամայականը
2016 | Article
Մարդու առանձին սոցիալական իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետության 2015թ. փոփոխություններով Սահմանադրության համատեքստում, Երևան, «ԻՐԱՎՈՒՆՔ» 2016. էջ 79-98
|
Հաշմանդամների` որպես խոցելի խավի իրավունքների պաշտպանության վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում
2016 | Article
Մարդու առանձին սոցիալական իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետության 2015թ. փոփոխություններով Սահմանադրության համատեքստում, Երևան, «ԻՐԱՎՈՒՆՔ» 2016. էջ 99-115
|
Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa
2016 | Book
C.F. Müller; Auflage: 2016, էջ 813-877: