Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>
Խուզարկություն կատարման քրեադատավարական և տակտիկական հիմնական պայմանները
2017 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 446-463
|
Սուտ մատնության դեպքերի առթիվ քրեական գործ հարուցելու հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում (դատական պրակտիկայի և գործող օրենսդրության վերլուծություն)
2017 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 464-504
|
Համաչափության սկզբունքը՝ որպես քրեաիրավական կարգավորման ոլորտում օրենսդրի հայեցողության սահմանափակման սահմանադրաիրաիրավական չափանիշ
2017 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 515-532
|
The Two-Party Political System and Perspectives of its Development in the Republic of Armenia
2017 | Article
Studia Politologiczne (Политологические исследования), N 44, издается институтом политических наук Варшавского университета, Варшава, 2017, էջ 300-306
Պետության և իրավունքի տեսություն-1
2017 | Book
Դասախոսություններ, ԵՊՀ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2016, 280 էջ
Իրավունքների իրացման ու պաշտպանության իրավական մշակույթի վերաիմաստավորման արդի ուղենիշները
2017 | Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, 1(23), Երևան, 2017թ., էջ 18-27
Վահե Ստեփանյան , Նաիրա Ալավերդյան
«Պաշտոնատար անձ» հասկացությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մեջ
2017 | Article
Պետություն և իրավունք, N 1 (75), Երևան, 2017, 3-10 էջ
|
Հանցագործությունների քննության մեթոդիկա: Կրիմինալիստիկական մեթոդիկա:
2017 | Book
Դասագիրք բուհերի իրավաբանական ֆակուլտետների ուսանողների համար՝ երաշխավորված ՀՀ ԿԳՆ կողմից, Երևան, Թասկ, 2017, 608 էջ
Nature of relations between the Constitutional Court and Legislative authority in the Republic of Armenia
2017 | Article
International conference, Evolution of constitutional control in Europe: lessons learned and new challenges, Kishinev, 2-3 march 2017, 149-155 pp.
Խորհրդարանի կայունության երաշխավորման հիմնախնդիրները ՀՀ խորհրդարանական կառավարման համակարգում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 1 (22), էջ 3-10
|