Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>
Ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքի իրացման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում ՀՀ սահմանադրական բարեփոխումների լույսի ներքո
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 3 (24), էջ 67-76
|
Հարկային վարույթի և հարկային վարչարարության փոխհարաբերության որոշ հիմնահարցեր
2017 | Article
Պետություն և իրավունք, N 4 (78), Երևան, 2017, էջ 39-48
|
Փախստականների պաշտպանությունը ՀՀ քրեական օրենսգրքի համատեքստում
2017 | Article
Պետություն և իրավունք, N 4 (78), Երևան, 2017, էջ 5-12
|
ՀՀ քաղաքացիական դատավարություն - 1
2017 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 336 էջ
|
Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2017 | Book
Երևան, Հայրապետ հրատ., 2017, 256 էջ
|
ՀՀ քաղաքացիական իրավունք . Պարտավորական իրավունք
2017 | Book
Խմբ.` Վ. Դ. Ավետիսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2017, 276 էջ (էլեկտրոնային գիրք)
|
Քաղաքացիական իրավունքի խնդրագիրք լուծումներով
2017 | Book
Երևան, Տիգրան Մեծ, 2017, 240 էջ
|
Диспозитивные процессуальные права в гражданском процессуальном праве
2017 | Article
Высшая Школа, 2017թ․№16/ 2017, стр. 23-28
|
Ընտանեկան միկրոսոցիումի բնույթը և էվոլյուցիան
2017 | Article
Պետություն և իրավունք, N 2-3 (76-77), Երևան, 2017, էջ 65-69
|
Վճռաբեկ բողոքը` որպես վճռաբեկ վարույթի հիմք
2017 | Article
Պետություն և իրավունք, N 2-3 (76-77), Երևան, 2017, էջ 13-22
|