Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>
Ցուցմունք տալու պարտականությունից ազատ լինելը որպես քրեական դատավարության սահմանադրաիրավական հիմք
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 76-84
|
Մարդու իրավունքների և ազատությունների հիմնարար խախտումները վճռաբեկ դատարանի կողմից վերացնելու սահմանադրաիրավական խնդրի իրացումը քաղաքացիական դատավարությունում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 66-75
|
Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիային Եվրոպական միության միանալու իրավական խնդիրները
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 38-49
|
Կրթության սահմանադրական կարգավորման էվոլյուցիան Հայաստանի հանրապետությունում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 18-37
|
Իրավական որոշակիության, իրավունքի անալոգիայի (համանմանության) և իրավական ակտի մեկնաբանության փոխհարաբերության արդի հիմնախնդիրները
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 3-17
|
Alvina Gulumyan, Davit Melkonyan
The supremacy of the European Convention on Human Rights: Armenia's path
2016 | Article
The Impact of the ECHR on Democratic Change in Central and Eastern Europe, Judicial Perspectives Edited by Iulia MotocIneta and Ziemele, Cambridge University, Press 2016, p 39-56

ISBN-13: 9781107135024
|
Քաղաքացիաիրավական պայմանագրի տեսակները
2016 | Article
Սպորտային մանկավաժական գիտություն 43-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան-2016, էջեր 139-143
Մաքսային տեսազննման և զննման իրավակարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2016 | Article
«Պետություն և իրավունք», Երևան, 2016, թիվ 3 (73), էջեր 81-91
Արտագնա մաքսային ստուգման իրականացման իրավաչափության վավերապայմանները Մաքսային Միության մաքսային օրենսգրքի համատեքստում
2016 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016, էջեր 317-330
Правовое регулирование концессионного договора
2016 | Book
Монография, Ереван, Изд. ЕГУ, 2016, 102 стр. (электронная книга)
|