Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>
Անչափահասների նկատմամբ պատժի և քրեաիրավական ներգործության այլ միջոցների նշանակման առանձնահատկությունները
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 1 (22), էջ 55-61
|
Էկոլոգիական տեղեկատվության տրամադրման սահմանափակման որոշ հիմքերի իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 1 (22), էջ 62-76
|
Принципы конституционализма в экономической системе
2017 | Article
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: теория и практика, № 1 (47) 2017 общественно-политический и научно-правовой журнал, Издается с 2005 года, № 1 (47) 2017) , ISSN 2500-0217 , 167-176.
|
Պետական իշխանության հանրային-իրավական պատասխանատվության դրական եւ նեգատիվ դրսեւորումները
2017 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2-3 (76-77), Եր., 2017, էջ 105-112
Պետական իշխանության և պաշտոնատար անձանց հանրային-իրավական պատասխանատվությունը սոցիալական պատասխանատվության համատեքստում
2017 | Article
Օրինականություն (ՀՀ դատախազության գիտագործնական և ուսումնամեթոդական հանդես), N 101, Եր., 2017, էջ 50-54
ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի տեղը եւ դերը հանրային-իրավական պատասխանատվության սկզբունքի իրացման համատեքստում
2017 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (75), Եր., 2017, էջ 21-29
Պետական իշխանության հանրային-իրավական դրական պատասխանատվության սահմանադրական հիմքերը
2017 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2016թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017, էջ 7-22
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի կարգավիճակը և գործունեության արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ որոշ նկատառումներ
2017 | Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, 2017, թիվ 2 (24), էջ 21-26
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը որպես խորհրդարանական վերահսկողության կառուցակարգ
2017 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2017, № 1 (75), էջեր 11-20
Վահրամ Ավետիսյան , Արսեն Հովհաննիսյան
Միացման ձևով վերակազմակերպվող բանկի մասնակիցների իրավունքների պաշտպանության որոշ հիմնահարցեր
2017 | Article
Դատական իշխանություն, թիվ1-2 (211-212) հունվար-փետրվար, 2017, էջ 60-67
|