Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերով վարչական դատարանի դատական ակտերի բնույթը և առանձնահատկությունները
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 38-46 էջեր
|
Կարեն Ավետիսյան
Վարչական դատարանի դատական ակտերի էությունը և իրավական նշանակությունը
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89),31-37 էջեր
|
Արթուր Վարդանյան
Կոոպերատիվի անդամի իրավական կարգավիճակը
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 22-30 էջեր
|
Խնամակալության և հոգաբարձության, խնամատարության ներքո գտնվող առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների բնակելի տարածության իրավունքի իրացման խնդիրները ՀՀ-ում
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 4-21 էջեր
|
Օտարերկրյա անձանց մասնակցությամբ հողային իրավահարաբերությունների կարգավորման պատմական զարգացումը
2021 | Article
Արդարադատություն, 2021 1 (53), Երևան, էջ 22-31
|
Մանասյան Ա. , Մաքյան Մ․
Անձեռնմխելիության ինստիտուտի կատարելագործման խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում
2021 | Article
Դատական իշխանություն, թիվ 3-4 (261-262), 2021, էջեր 45-55
Տիգրան Մարկոսյան , Մանե Մարկոսյան
Ընդերքօգտագործման իրավունքի դադարեցման և օտարման հիմնախնդիրները սնանկության ինստիտուտի համատեքստում
2021 | Article
«Դատական իշխանություն» 3-4 (261-262), 2021, էջ 115-126
|
Գրավով ապահովված պահանջները սնանկության վարույթում
2021 | Book
Գիտագործական ձեռնարկ, Երևան, Արդարադատության ակադեմիա, 2021, 64 էջ
|
Անբարեխիղճ մրցակցության հարաբերակցությունը դելիկտների, հակամրցակցային իրավունքի և մտավոր սեփականության իրավունքների հետ
2021 | Article
Դատական իշխանություն, Հունվար-փետրվար 2021 1-2 (259-260), 62-72 էջերը
Ընդդատության կանոնների խախտման դատավարական հետևանքները հայցադիմումը վարույթ ընդունելու փուլում
2021 | Article
Արդարադատություն, Երևան, 2021, N 1 (53), էջեր 77-85
|