Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 80 years of its history.:
>
Բարձրագույն դատական խորհրդի կազմն ու կազմավորման կարգը. 2015 թ. խմբագրությամբ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության կարգավորումները և եվրոպական չափորոշիչները
2017 | Article
Դատական իշխանություն, 2017, 1-2, էջ 34-47
Международные стандарты прав человека в правоприменительной практике конституционных судов
2017 | Article
Российский юридический журнал, 2017, 2 (113), стр. 31-36
Իվետա Մանուկյան
Անչափահասների հանցավորության դեմ պայքարի որոշ հարցեր
2017 | Article
Դատական իշխանություն, 2017, 1-2/211-212, էջ 88-91
Իվետա Մանուկյան
Անչափահասների հանցավորությանը նպաստող որոշ գործոնների շուրջ
2017 | Article
Պետություն և իրավունք, 2017, N1(75), էջ 106-110
Ընտանիքի միասնության և վերամիավորման իրավունքը փախստականների իրավունքների պաշտպանության համատեքստում
2017 | Article
Դատական իշխանություն, 2017, 5-6 (215-216), էջ 124-129
В. В. Степанян
Разделение властей в модели парламентского правления республики Армения
2017 | Article
Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки, 2017, 1(28), стр. 101-103
Г. С. Казинян
Институты кровной мести и королевских судей в дохристианской Армении
2017 | Article
Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки, 2017, 1(28), стр. 38-40
Նելլի Աղաբաբյան
Անչափահասների վերաբերյալ գործերով օրինական ներկայացուցչի դատավարական վիճակի կարգավորման առանձնահատկությունները
2017 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2016թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 2017, 1, էջ 522-539
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետում դասավանդվող «Փախստականների միջազգային-իրավական պաշտպանություևը» մագիստրոսական դասընթացի համառոտ նկարագիրը
2017 | Article
Դատական իշխանություն, 2017, 1-2/211-212, էջ 104-107
Ընդհանուր հայցային վարույթի կարգով քննվող գործերով դատավարական նյութը հավաքելու (ներկայացնելու) կառուցակարգը քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծում
2017 | Article
Դատական իշխանություն, 2017, 1-2 (211-2112), էջ 68-77