Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Արսեն Մարտիրոսյան
Դատախազական խմբի կողմից մինչդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության իրականացման և դատարանում մեղադրանքի պաշտպանության հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 61-67 էջեր
|
Կանխավարկածը որպես փիլիսոփայական-իմացաբանական միջոց
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 52-60 էջեր
|
Նաիրա Արտաշեսյան
Փոխնակ մայրության ինստիտուտի կիրառման որոշ հիմնախնդիրներ ՀՀ-ում
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 47-51 էջեր
|
Նորմատիվ իրավական ակտերի իրավաչափությունը վիճարկելու վերաբերյալ գործերով վարչական դատարանի դատական ակտերի բնույթը և առանձնահատկությունները
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 38-46 էջեր
|
Կարեն Ավետիսյան
Վարչական դատարանի դատական ակտերի էությունը և իրավական նշանակությունը
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89),31-37 էջեր
|
Արթուր Վարդանյան
Կոոպերատիվի անդամի իրավական կարգավիճակը
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 22-30 էջեր
|
Խնամակալության և հոգաբարձության, խնամատարության ներքո գտնվող առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների բնակելի տարածության իրավունքի իրացման խնդիրները ՀՀ-ում
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 1 (89), 4-21 էջեր
|
Օտարերկրյա անձանց մասնակցությամբ հողային իրավահարաբերությունների կարգավորման պատմական զարգացումը
2021 | Article
Արդարադատություն, 2021 1 (53), Երևան, էջ 22-31
|
Մանասյան Ա. , Մաքյան Մ․
Անձեռնմխելիության ինստիտուտի կատարելագործման խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում
2021 | Article
Դատական իշխանություն, թիվ 3-4 (261-262), 2021, էջեր 45-55
Տիգրան Մարկոսյան , Մանե Մարկոսյան
Ընդերքօգտագործման իրավունքի դադարեցման և օտարման հիմնախնդիրները սնանկության ինստիտուտի համատեքստում
2021 | Article
«Դատական իշխանություն» 3-4 (261-262), 2021, էջ 115-126
|