Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>


Candidate of Law, Assistant | Chair of Civil Law

Կամքի և կամահայտնության առանձնահատկությունները կեղծ և շինծու գործարքներում
2020 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2016 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017, էջեր 246-263
Կեղծ և շինծու գործարքների անվավերության տեսական և գործնական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Book
Եր., «Հայրապետ» հրատ., 2020, 216 էջ
Երրորդ անձանց իրավունքները կեղծ և շինծու գործարքների անվավերության իրավական կարգավորման համատեքստում
2019 | Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2019, թիվ 1 (83), էջեր 89-95
Իրական կողմի քողարկման նպատակով կնքված գործարքը՝ որպես շինծու գործարքի տեսակ
2018 | Article
Դատական իշխանություն, Հայաստան, 11 - 12 (233-234), 60-65 էջ, 2018
Կեղծ և շինծու գործարքների իրավական էությունը
2017 | Article
Պետություն և իրավունք, Երևան, 2017, թիվ 1 (75), էջեր 48-56
Կեղծ և շինծու գործարքների անվավերության իրավական հետևանքների առանձնահատկությունները
2017 | Article
«Դատական իշխանություն» գիտամեթոդական ամսագիր, Երևան, 2017, հուլիս-օգոստոս, թիվ 7-8 (217-218), էջեր 27-38
Ֆիկտիվ և կասկածելի գործարքների հարաբերակցության խնդիրը սնանկության վարույթի շրջանակներում
2017 | Article
«Դատական իշխանություն» գիտամեթոդական ամսագիր, Երևան, 2017, մայիս - հունիս, թիվ 5 - 6 (215 - 216), էջեր 30-39