Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
The Faculty of Law of the Yerevan State University is one of the oldest faculties of Alma Mater with rich educational and scientific traditions formed during 90 years of its history.:
>
Anna K. Vardapetyan

Candidate of Law, Associate Professor | Chair of Criminal Law
Education
2008 - 2012: YSU Law Faculty / PhD
2006 - 2008: YSU Law Faculty / Master
2002 - 2006: YSU Law Faculty / Bachelor

Scientific degree, title
PhD in Law, Associate Professor

Topic of Thesis
«Criminal Issues in Organ and (or) Tissue Transplantation to Human»,12.00.05 Criminal Law and Criminology, Penitentiary Law, 2012.

Scope of Scientific Research
Deviations, Crimes against public health, Crimes against transplantation and other healthcare issues, Crimes against human embryo, Bioethics, Fundamental human rights (right to life, prohibition of tortures), Precedential law of the Court of Cassation on material law, Punishment.

Lectured Courses
Penology, Addictive Behavior, Criminal Law: General Part (seminar)

Professional Activity
2020 March - present: Assistant to the Prime Minister
2019 April - November: Deputy Minister of Justice
2018 April - 2019 April: Adviser to the Minister of Justice
2014 July - 2018 April: First Deputy Head of the Judicial Department, Secretary of the Council of Court Chairmen
2010 – 2017: Lecturer at the YSU Law faculty, Criminal Law Chair, 2017 – to present Associate Professor at the same Chair
2013 – 2014: Member of the Working Group drafting the Criminal Code
2014 – 2015: Lecturer at the Academy of Justice
2013 - 2014: Adviser to the Chairman of the Court of Cassation
2012 – 2013: lecturer at the School of Prosecutors
2009 - 2013: Elder Assistant to the Chairman of the Chair on Criminal Cases of the Court of cassation
2007 – 2009: junior expert, expert and elder expert at the Department of Legal Expertise at the Court of Cassation

Membership
The Royal Institute of International Affairs, UK, London (The Chatham House) member

Languages
Armenian (native), Russian (fluent), English (fluent)

(+374 60) 71-02-50
(inner line 12-50)
annavardapetyan@ysu.am

Աննա Վարդապետյան , Լալա Բեգոյան
Հանցագործությունների որակման առանձնահատկությունները գնահատողական հասկացություններ (հատկանիշներ) պարունակող հանցակազմերում (ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքի և նոր օրենսգրքի համեմատական վերլուծություն)
2021 | Article
Պետություն և իրավունք, Եր., 2021, թիվ 3 (91), 23-34 էջեր
|
Փոխպատվաստաբանության ոլորտում կատարվող հանցագործությունների քրեաիրավական որակման առանձնահատկությունները ՀՀ գործող քրեական օրենսգրքի և ՀՀ քրեական օրենսգրքի նախագծի համեմատական վերլուծության համատեքստում
2020 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 152-162
|
Բլանկետային նորմերով հանցագործությունների որակման հիմնախնդիրները
2019 | Article
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 335-351
|
Մարդուն օրգաններ և/կամ հյուսվածքներ փոխպատվաստելու ոլորտում կատարվող՝ մարդու կյանքի դեմ ուղղված հանցագործությունների քրեաիրավական որակման առանձնահատկությունները (կյանքի իրավունքի վերաբերյալ ՀՀ քրեական իրավունքի տեսության մեջ և ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքում առկա մոտեցումների համատեքստում)
2016 | Article
Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 122-134
Մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու ոլորտում կատարվող՝ մարդու առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունների քրեաիրավական որակման առանձնահատկությունները (առողջության իրավունքի վերաբերյալ ՀՀ քրեական իրավունքի տեսության մեջ և ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքում առկա մոտեցումների համատեքստում)
2016 | Article
Դատական իշխանություն, հուլիս 2016, 7 (205), էջ 134-142
Կյանքի և առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 357-377
Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 378-380
Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 381-391
Պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 412-423
Զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունները (ՀՀ վճռաբեկ դատարանի` 2013-2015 թթ. նախադեպային իրավունքի վերլուծություն)
2016 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու/ Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 433-444
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 2)
2013 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, հատոր 2, Երևան, 2013, 488 էջ
Խոշտանգումների կամ անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի քննության հրատապ հիմնախնդիրները
2012 | Book
Երևան,«Ասողիկ», 2012, 176 էջ
Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության հիմնախնդիրները
2012 | Book
Երևան, «Անտարես», 2012, 162 էջ
Հիմնավորված ռիսկն ու բժշկական սխալը՝ որպես մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու հետ կապված արարքների հանցավորությունը բացառող հանգամանքներ
2012 | Article
Դատական իշխանություն, թիվ 5(154), 2012, 30-35 էջեր
Մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու հետ կապված հանցագործությունների հատուկ սուբյեկտը
2012 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1-2(55-56), 2012, էջ 86-93
|
Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ (հատոր 1)
2011 | Book
Երևան «Ասողիկ» 2011, 408 էջ
Ե. Խունդկարյան, Հ. Սարգսյան, Մ. Մարտիրոսյան, Վ. Ենգիբարյան , Ա. Վարդապետյան
Դատական ծառայողի սեղանի գիրք
2011 | Book
Երևան, «Անտարես», 2011, 308 էջ
Մարդու օրգանների և (կամ) հյուսվածքների փոխպատվաստման հետ կապված առանձին հիմնախնդիրներ
2011 | Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 2(52), 2011, 28-37 էջեր
|
Ա. Մկրտումյան, Դ. Ավետիսյան , Հ. Սարգսյան, Վ. Ենգիբարյան , Ռ. Մելիքյան , Լ. Աբրահամյան, Ա. Վարդապետյան
Դատավորի ձեռնարկ (Գիտագործնական վերլուծություն)
2010 | Book
Երևան «Ասողիկ»2010, 416 էջ
Վատ վերաբերմունքի և անպատժելիության դեմ պայքարը: ՀՀ օրենսդրության ու դատական պրակտիկայի հիմնախնդիրները
2010 | Book
Երևան, «Անտարես», 2010, 112 էջ
Վատ վերաբերմունքի և անպատժելիության դեմ պայքարը: Իրավական վերլուծություն մինչդատական վարույթն իրականացնող մարմինների համար
2010 | Book
Երևան, «Անտարես», 2010, 200 էջ